Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Luk 11:1 והוא דכד הו מצלא בדוכתא חדא כד שׁלם אמר לה חד מן תלמידוהי מרן אלפין למצליו איכנא דאף יוחנן אלף לתלמידוהי
Luk 11:2 אמר להון ישׁוע אמתי דמצלין אנתון הכנא הויתון אמרין אבון דבשׁמיא נתקדשׁ שׁמך תאתא מלכותך נהוא צבינך איך דבשׁמיא אף בארעא
Luk 11:3 הב לן לחמא דסונקנן כליום
Luk 11:4 ושׁבוק לן חטהין אף אנחנן גיר שׁבקן לכל דחיבין לן ולא תעלן לנסיונא אלא פרוקין מן בישׁא
Luk 11:5 ואמר להון מנו מנכון דאית לה רחמא ונאזל לותה בפלגות לליא ונאמר לה רחמי אשׁאליני תלת גריצן
Luk 11:6 מטל דרחמא אתא לותי מן אורחא ולית לי מדם דאסים לה
Luk 11:7 והו רחמה מן לגו נענא ונאמר לה לא תהריני דהא תרעא אחיד הו ובני עמי בערסא לא משׁכח אנא דאקום ואתל לך
Luk 11:8 אמר אנא לכון דאן מטל רחמותא לא נתל לה מטל חציפותה נקום ונתל לה כמא דמתבעא לה
Luk 11:9 אף אנא אמר אנא לכון שׁאלו ונתיהב לכון בעו ותשׁכחון קושׁו ונתפתח לכון
Luk 11:10 כל גיר דשׁאל נסב ודבעא משׁכח ודנקשׁ מתפתח לה
Luk 11:11 אינא גיר מנכון אבא דנשׁאליוהי ברה לחמא למא כאפא מושׁט לה ואן נונא נשׁאליוהי למא חלף נונא חויא מושׁט לה
Luk 11:12 ואן ברתא נשׁאליוהי למא הו עקרבא מושׁט לה
Luk 11:13 ואן אנתון דבישׁא איתיכון ידעין אנתון מוהבתא טבתא למתל לבניכון כמא יתיראית אבוכון מן שׁמיא נתל רוחא דקודשׁא לאילין דשׁאלין לה
Luk 11:14 וכד מפק שׁאדא דאיתוהי חרשׁא הוא דכד נפק הו שׁאדא מלל הו חרשׁא ואתדמרו כנשׁא
Luk 11:15 אנשׁא דין מנהון אמרו בבעלזבוב רשׁא דדיוא מפק הנא דיוא
Luk 11:16 אחרנא דין כד מנסין לה אתא מן שׁמיא שׁאלין הוו לה
Luk 11:17 ישׁוע דין דידע הוא מחשׁבתהון אמר להון כל מלכו דתתפלגּ על נפשׁה תחרב וביתא דעל קנומה מתפלגּ נפל
Luk 11:18 ואן סטנא על נפשׁה אתפלגּ איכנא תקום מלכותה דאמרין אנתון דבבעלזבוב מפק אנא דיוא
Luk 11:19 ואן אנא בבעלזבוב מפק אנא דיוא בניכון במנא מפקין מטל הנא הנון נהוון לכון דינא
Luk 11:20 אן דין בצבעא דאלהא מפק אנא דיוא קרבת לה עליכון מלכותה דאלהא
Luk 11:21 אמתי דחסינא כד מזין נטר דרתה בשׁינא הו קנינה
Luk 11:22 אן דין נאתא מן דחסין מנה נזכיוהי כלה זינה שׁקל הו דתכיל הוא עלוהי ובזתה מפלגּ
Luk 11:23 מן דלא הוא עמי לוקבלי הו ומן דלא כנשׁ עמי מבדרו מבדר
Luk 11:24 רוחא טנפתא מא דנפקת מן בר אנשׁא אזלא מתכרכא באתרותא דמיא לית בהון דתבעא לה ניחא ומא דלא אשׁכחת אמרא אהפוך לביתי אימכא דנפקת
Luk 11:25 ואן אתת אשׁכחתה דחמים ומצבת
Luk 11:26 הידין אזלא דברא שׁבע רוחין אחרנין דבישׁן מנה ועאלן ועמרן תמן והויא חרתה דברנשׁא הו בישׁא מן קדמיתה
Luk 11:27 וכד הלין ממלל הוא ארימת אנתתא חדא קלה מן כנשׁא ואמרת לה טוביה לכרסא דטענתך ולתדיא דאינקוך
Luk 11:28 אמר לה הו טוביהון לאילין דשׁמעו מלתה דאלהא ונטרין לה
Luk 11:29 וכד מתכנשׁין הוו כנשׁא שׁרי למאמר שׁרבתא הדא בישׁתא אתא בעיא ואתא לא תתיהב לה אלא אתה דיונן נביא
Luk 11:30 איכנא גיר דהוא יונן אתא לנינויא הכנא נהוא אף ברה דאנשׁא לשׁרבתא הדא
Luk 11:31 מלכתא דתימנא תקום בדינא עם אנשׁא דשׁרבתא הדא ותחיב אנון דאתת מן עבריה דארעא דתשׁמע חכמתה דשׁלימון והא דיתיר מן שׁלימון הרכא
Luk 11:32 גברא נינויא נקומון בדינא עם שׁרבתא הדא ונחיבונה דתבו בכרוזותה דיונן והא דיתיר מן יונן הרכא
Luk 11:33 לא אנשׁ מנהר שׁרגא וסאם לה בכסיא או תחית סאתא אלא לעל מן מנרתא דאילין דעאלין נחזון נוהרה
Luk 11:34 שׁרגה דפגרך איתיה עינך אמתי הכיל דעינך פשׁיטא אף כלה פגרך נהוא נהיר אן דין תהוא בישׁא ואף פגרך נהוא חשׁוך
Luk 11:35 אזדהר הכיל דלמא נוהרא דבך חשׁוכא הו
Luk 11:36 אן דין פגרך כלה נהיר ולית בה מנתא מדם חשׁוכא נהוא מנהר כלה איך דשׁרגא בדלקה מנהר לך
Luk 11:37 כד דין ממלל בעא מנה פרישׁא חד דנשׁתרא לותה ועל אסתמך
Luk 11:38 הו דין פרישׁא כד חזיהי אתדמר דלא לוקדם עמד מן קדם שׁרותה
Luk 11:39 אמר לה דין ישׁוע השׁא אנתון פרישׁא ברה דכסא ודפינכא מדכין אנתון לגו מנכון דין מלא חטופיא ובישׁתא
Luk 11:40 חסירי רעינא לא הוא מן דעבד דלבר ודלגו הו עבד
Luk 11:41 ברם מדם דאית הבוהי בזדקתא והא כלמדם דכא הו לכון
Luk 11:42 אלא וי לכון פרישׁא דמעסרין אנתון ננעא ופגנא וכל יורק ועברין אנתון על דינא ועל חובא דאלהא הלין דין ולא הוא דתעבדון והלין לא תשׁבקון
Luk 11:43 וי לכון פרישׁא דרחמין אנתון רישׁ מותבא בכנושׁתא ושׁלמא בשׁוקא
Luk 11:44 וי לכון ספרא ופרישׁא נסבי באפא דאיתיכון איך קברא דלא ידיעין ובני אנשׁא מהלכין עליהון ולא ידעין
Luk 11:45 וענא חד מן ספרא ואמר לה מלפנא כד הלין אמר אנת אף לן מצער אנת
Luk 11:46 הו דין אמר אף לכון ספרא וי דמטענין אנתון לבני אנשׁא מובלא יקירתא ואנתון בחדא מן צבעתכון לא קרבין אנתון להין למובלא
Luk 11:47 וי לכון דבנין אנתון קברא דנביא דאבהיכון קטלו אנון
Luk 11:48 סהדין אנתון הכיל וצבין אנתון בעבדא דאבהיכון דהנון קטלו אנון ואנתון בנין אנתון קבריהון
Luk 11:49 מטל הנא אף חכמתא דאלהא אמרת דהא אנא אשׁדר להון נביא ושׁליחא מנהון נרדפון ונקטלון
Luk 11:50 דנתתבע דמא דכלהון נביא דאתאשׁד מן דאתברי עלמא מן שׁרבתא הדא
Luk 11:51 מן דמה דהביל עדמא לדמה דזכריא הו דאתקטל ביני היכלא למדבחא אין אמר אנא לכון דמתתבע מן שׁרבתא הדא
Luk 11:52 וי לכון ספרא דשׁקלתון קלידא דידעתא אנתון לא עלתון ולאילין דעאלין כליתון
Luk 11:53 וכד הלין אמר הוא להון שׁריו ספרא ופרישׁא מתבאשׁ להון ומתחמתין ומתכסין מלוהי
Luk 11:54 ונכלין לה בסגיאתא כד בעין למאחד מדם מן פומה דנשׁכחון נאכלון קרצוהי

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
» Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소