Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Luk 9:1 וקרא ישׁוע לתרעסרתה ויהב להון חילא ושׁולטנא על כלהון שׁאדא וכורהנא למאסיו
Luk 9:2 ושׁדר אנון למכרזו מלכותה דאלהא ולמאסיו כריהא
Luk 9:3 ואמר להון מדם לא תשׁקלון לאורחא לא שׁבטא ולא תרמלא ולא לחמא ולא כספא ולא תרתין כותינין נהוין לכון
Luk 9:4 ולאינא ביתא דעאלין אנתון לה תמן הוו ומן תמן פוקו
Luk 9:5 ולמן דלא מקבלין לכון מא דנפקין אנתון מן מדינתא הי אף חלא מן רגליכון פצו עליהון לסהדותא
Luk 9:6 ונפקו שׁליחא ומתכרכין הוו בקוריא ובמדינתא ומסברין הוו ומאסין בכל דוך
Luk 9:7 שׁמע דין הרודס טטררכא כלהין דהוין הוי באידה ומתדמר הוא מטל דאמרין הוו אנשׁין דיוחנן קם מן בית מיתא
Luk 9:8 אחרנא דין אמרין הוו דאליא אתחזי ואחרנא דנביא מן נביא קדמיא קם
Luk 9:9 ואמר הרודס רשׁה דיוחנן אנא פסקת מנו דין הנא דהלין שׁמע אנא עלוהי וצבא הוא דנחזיוהי
Luk 9:10 וכד הפכו שׁליחא אשׁתעיו לישׁוע כלמדם דעבדו ודבר אנון בלחודיהון לאתרא חורבא דבית־צידא
Luk 9:11 כנשׁא דין כד ידעו אזלו בתרה וקבל אנון וממלל הוא עמהון על מלכותא דאלהא ולאילין דסניקין הוו על אסיותא מאסא הוא
Luk 9:12 כד דין שׁרי יומא למצלא קרבו תלמידוהי ואמרין לה שׁרי לכנשׁא דנאזלון לקוריא דחדרין ולכפרונא דנשׁרון בהון ונשׁכחון להון סיברתא מטל דבאתרא חורבא איתין
Luk 9:13 אמר להון ישׁוע הבו להון אנתון למאכל הנון דין אמרין לית לן יתיר מן חמשׁא לחמין ותרין נונין אלא אן אזלנן וזבנן סיברתא להנא כלה עמא
Luk 9:14 הוין הוו גיר איך חמשׁא אלפין גברין אמר להון ישׁוע אסמכו אנון סמכא חמשׁין אנשׁין בסמכא
Luk 9:15 ועבדו הכות תלמידא ואסמכו לכלהון
Luk 9:16 ונסב ישׁוע הנון חמשׁא לחמין ותרין נונין וחר בשׁמיא וברך וקצא ויהב לתלמידוהי דנסימון לכנשׁא
Luk 9:17 ואכלו כלהון וסבעו ושׁקלו קציא מדם דאותרו תרעסר קופינין
Luk 9:18 וכד מצלא בלחודוהי ותלמידוהי עמה שׁאל אנון ואמר מנו אמרין עלי כנשׁא דאיתי
Luk 9:19 ענו ואמרין לה דיוחנן מעמדנא ואחרנא דאליא אחרנא דין דנביא חד מן נביא קדמיא קם
Luk 9:20 אמר להון אנתון דין מנו אמרין אנתון דאיתי ענא שׁמעון ואמר משׁיחה דאלהא
Luk 9:21 הו דין כאא בהון וזהר אנון דהדא לאנשׁ לא נאמרון
Luk 9:22 ואמר להון דעתיד הו ברה דאנשׁא דסגיאתא נחשׁ ודנסתלא מן קשׁישׁא ורבי כהנא וספרא ונקטלוניהי וליומא דתלתא נקום
Luk 9:23 ואמר הוא קדם כלנשׁ מן דצבא דנאתא בתרי נכפור בנפשׁה ונשׁקול זקיפה כליום ונאתא בתרי
Luk 9:24 מן גיר דצבא דנפשׁה נחא מובד לה מן דין דנובד נפשׁה מטלתי הנא מחא לה
Luk 9:25 מנא גיר נתעדר בר אנשׁא דנאתר עלמא כלה נפשׁה דין נובד או נחסר
Luk 9:26 מן דנבהת בי דין ובמלי נבהת בה ברה דאנשׁא מא דאתא בשׁובחא דאבוהי עם מלאכוהי קדישׁא
Luk 9:27 שׁררא אמר אנא לכון דאית אנשׁא דקימין הרכא דלא נטעמון מותא עדמא דנחזון מלכותה דאלהא
Luk 9:28 הוא דין בתר מלא הלין איך תמניא יומין דבר ישׁוע לשׁמעון וליעקוב וליוחנן וסלק לטורא למצליו
Luk 9:29 וכד הו מצלא אתחלף חזוא דאפוהי ונחתוהי חורו ומברקין הוו
Luk 9:30 והא תרין גברין ממללין הוו עמה דאיתיהון מושׁא ואליא
Luk 9:31 דאתחזיו בתשׁבוחתא אמרין הוו דין על מפקנה דעתיד הוא דנשׁתלם באורשׁלם
Luk 9:32 ויקרו הוו להון בשׁנתא שׁמעון והנון דעמה ולמחסן אתתעירו וחזו שׁובחה ולהנון תרין אנשׁין דקימין הוו לותה
Luk 9:33 וכד שׁריו למפרשׁ מנה אמר שׁמעון לישׁוע רבי שׁפיר הו לן דהרכא נהוא ונעבד תלת מטלין לך חדא ולמושׁא חדא ולאליא חדא ולא ידע הוא מנא אמר
Luk 9:34 וכד אמר הלין הות עננא ואטלת עליהון ודחלו כד חזו למושׁא ולאליא דעלו בעננא
Luk 9:35 וקלא הוא מן עננא דאמר הנו ברי חביבא לה שׁמעו
Luk 9:36 וכד הוא קלא אשׁתכח ישׁוע בלחודוהי והנון שׁתקו ולאנשׁ לא אמרו בהנון יומתא מדם דחזו
Luk 9:37 והוא ליומא דבתרה כד נחתין מן טורא פגע בהון כנשׁא סגיאא
Luk 9:38 וגברא חד מן כנשׁא הו קעא ואמר מלפנא בעא אנא מנך אתפני עלי ברי דיחידיא הו לי
Luk 9:39 ורוחא עדיא עלוהי ומן שׁליא קעא ומחרק שׁנוהי ומרעת ולמחסן פרקא מנה מא דשׁחקתה
Luk 9:40 ובעית מן תלמידיך דנפקוניהי ולא אשׁכחו
Luk 9:41 ענא דין ישׁוע ואמר און שׁרבתא דלא מהימנא ומעקלתא עדמא לאמתי אהוא לותכון ואסיברכון קרביהי לכא לברך
Luk 9:42 וכד מקרב לה ארמיה דיוא הו ומעסה וכאא ישׁוע ברוחא הי טנפתא ואסיה לטליא ויהבה לאבוהי
Luk 9:43 ואתדמרו כלהון ברבותה דאלהא וכד כלנשׁ מתדמר הוא על כל דעבד ישׁוע אמר לתלמידוהי
Luk 9:44 סימו אנתון מלא הלין באדניכון ברה גיר דאנשׁא עתיד דנשׁתלם באידי בני אנשׁא
Luk 9:45 הנון דין לא אשׁתודעוה למלתא הדא מטל דמכסיא הות מנהון דלא נדעונה ודחלין הוו דנשׁאלוניהי עליה על מלתא הדא
Luk 9:46 ועלת בהון מחשׁבתא דמנו כי רב בהון
Luk 9:47 ישׁוע דין ידע מחשׁבתא דלבהון ונסב טליא ואקימה לותה
Luk 9:48 ואמר להון מן דמקבל טליא איך הנא בשׁמי לי הו מקבל ומן דלי מקבל מקבל למן דשׁדרני אינא גיר דזעור בכלכון הנא נהוא רב
Luk 9:49 וענא יוחנן ואמר רבן חזין אנשׁ דמפק דיוא בשׁמך וכליניהי על דלא אתא עמן בתרך
Luk 9:50 אמר להון ישׁוע לא תכלון מן גיר דלא הוא לוקבלכון חלפיכון הו
Luk 9:51 והוא דכד מתמלין יומתא דסולקה אתקן פרצופה דנאזל לאורשׁלם
Luk 9:52 ושׁדר מלאכא קדם פרצופה ואזלו עלו לקריתא דשׁמריא איך דנתקנון לה
Luk 9:53 ולא קבלוהי מטל דפרצופה לאורשׁלם סים הוא למאזל
Luk 9:54 וכד חזו יעקוב ויוחנן תלמידוהי אמרין לה מרן צבא אנת דנאמר ותחות נורא מן שׁמיא ותסיף אנון איך דאף אליא עבד
Luk 9:55 ואתפני וכאא בהון ואמר לא ידעין אנתון דאידא אנתון רוחא
Luk 9:56 ברה גיר דאנשׁא לא אתא למובדו נפשׁתא אלא למחיו ואזלו להון לקריתא אחרתא
Luk 9:57 וכד אזלין באורחא אמר לה אנשׁ אתא בתרך לאתר דאזל אנת מרי
Luk 9:58 אמר לה ישׁוע לתעלא נקעא אית להון ולפרחתא דשׁמיא מטללא לברה דין דאנשׁא לית לה איכא דנסמוך רשׁה
Luk 9:59 ואמר לאחרנא תא בתרי הו דין אמר לה מרי אפס לי לוקדם אזל אקבור אבי
Luk 9:60 אמר לה ישׁוע שׁבוק מיתא קברין מיתיהון ואנת זל סבר מלכותה דאלהא
Luk 9:61 אמר לה אחרנא אתא בתרך מרי לוקדם דין אפס לי אזל אשׁלם לבני ביתי ואתא
Luk 9:62 אמר לה ישׁוע לא אנשׁ רמא אידה על חרבא דפדנא וחאר לבסתרה וחשׁח למלכותה דאלהא

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
» Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소