Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Mar 6:1 ונפק מן תמן ואתא למדינתה ודביקין הוו לה תלמידוהי
Mar 6:2 וכד הות שׁבתא שׁרי למלפו בכנושׁתא וסגיאא דשׁמעו אתדמרו ואמרין הוו אימכא לה הלין להנא ואידא הי חכמתא דאתיהבת לה דחילא דאיך הלין באידוהי נהוון
Mar 6:3 לא הוא הנא נגרא ברה דמרים ואחוהי דיעקוב ודיוסא ודיהודא ודשׁמעון ולא הא אחותה תנן לותן ומתכשׁלין הוו בה
Mar 6:4 ואמר להון ישׁוע לית נביא דצעיר אלא אן במדינתה ובית אחינוהי ובביתה
Mar 6:5 ולא משׁכח הוא דנעבד תמן אף לא חד חילא אלא אן דעל כריהא קליל סם אידה ואסי
Mar 6:6 ומתדמר הוא בחסירות הימנותהון ומתכרך הוא בקוריא כד מלף
Mar 6:7 וקרא לתרעסרתה ושׁרי דנשׁדר אנון תרין תרין ויהב להון שׁולטנא על רוחא טנפתא דנפקון
Mar 6:8 ופקד אנון דלא נשׁקלון מדם לאורחא אלא אן שׁבטא בלחוד לא תרמלא ולא לחמא ולא נחשׁא בכיסיהון
Mar 6:9 אלא נסאנון טלרא ולא נלבשׁון תרתין כותינין
Mar 6:10 ואמר להון דלאינא ביתא דעאלין אנתון תמן הוו עדמא דנפקין אנתון מן תמן
Mar 6:11 וכל מן דלא נקבלונכון ולא נשׁמעונכון מא דנפקין אנתון מן תמן פצו חלא דבתחתיא דרגליכון לסהדותהון ואמין אמר אנא לכון דנהוא ניח לסדום ולעמורא ביומא דדינא או למדינתא הי
Mar 6:12 ונפקו הוו ואכרזו דנתובון
Mar 6:13 ושׁאדא סגיאא מפקין הוו ומשׁחין הוו במשׁחא כריהא סגיאא ומאסין הוו
Mar 6:14 ושׁמע הרודס מלכא על ישׁוע אתידע הוא לה גיר שׁמה ואמר הוא יוחנן מעמדנא קם מן בית מיתא מטל הנא חילא מסתערין בה
Mar 6:15 אחרנא אמרין הוו דאליא הו ואחרנא דנביא הו איך חד מן נביא
Mar 6:16 כד שׁמע דין הרודס אמר יוחנן הו דאנא פסקת רשׁה הו קם מן בית מיתא
Mar 6:17 הו גיר הרודס שׁדר הוא אחדה ליוחנן ואסרה בית אסירא מטל הרודיא אנתת פיליפוס אחוהי הי דנסב
Mar 6:18 אמר הוא גיר יוחנן להרודס דלא שׁליט לך דתסב אנתת אחוך
Mar 6:19 הי דין הרודיא לחימא הות לה וצביא הות למקטלה ולא משׁכחא הות
Mar 6:20 הרודס גיר דחל הוא מן יוחנן על דידע הוא דגברא הו זדיקא וקדישׁא ומנטר הוא לה וסגיאתא שׁמע הוא לה ועבד ובסימאית שׁמע הוא לה
Mar 6:21 והוא יומא ידיעא כד הרודס בבית ילדה חשׁמיתא עבד הוא לרורבנוהי ולכילירכא ולרשׁא דגלילא
Mar 6:22 ועלת ברתה דהרודיא רקדת ושׁפרת לה להרודס ולאילין דסמיכין עמה ואמר מלכא לטליתא שׁאלי מני מדם דצביא אנתי ואתל לכי
Mar 6:23 וימא לה דמדם דתשׁאלין אתל לכי עדמא לפלגה דמלכותי
Mar 6:24 הי דין נפקת ואמרא לאמה מנא אשׁאליוהי אמרא לה רשׁה דיוחנן מעמדנא
Mar 6:25 ומחדא עלת בבטילותא לות מלכא ואמרא לה צביא אנא בהדא שׁעתא דתתל לי על פינכא רשׁה דיוחנן מעמדנא
Mar 6:26 וכרית לה סגי למלכא מטל דין מומתא ומטל סמיכא לא צבא דנגלזיה
Mar 6:27 אלא מחדא שׁדר מלכא אספוקלטרא ופקד דניתא רשׁה דיוחנן ואזל פסקה רשׁה דיוחנן בית אסירא
Mar 6:28 ואיתי בפינכא ויהב לטליתא והי טליתא יהבת לאמה
Mar 6:29 ושׁמעו תלמידוהי ואתו שׁקלו שׁלדה וסמו בבית קבורא
Mar 6:30 ואתכנשׁו שׁליחא לות ישׁוע ואמרו לה כל מא דעבדו וכל מא דאלפו
Mar 6:31 ואמר להון תו לכון נאזל לדברא בלחודין ואתתניחו קליל אית הוו גיר סגיאא דאזלין ואתין ולית הוא להון אתרא אף לא למאכל
Mar 6:32 ואזלו לאתרא חורבא בספינתא בלחודיהון
Mar 6:33 וחזו אנון סגיאא כד אזלין ואשׁתודעו אנון וביבשׁא רהטו מן כלהין מדינתא קדמוהי לתמן
Mar 6:34 ונפק ישׁוע חזא כנשׁא סגיאא ואתרחם עליהון דדמין הוו לערבא דלית להון רעיא ושׁרי הוא למלפו אנון סגיאתא
Mar 6:35 וכד הוא עדנא סגיאא קרבו לותה תלמידוהי ואמרין לה דהנא אתרא חורבא הו ועדנא סגי
Mar 6:36 שׁרי אנון דנאזלון לאגורסא דחדרין ולקוריא ונזבנון להון לחמא לית להון גיר מדם למאכל
Mar 6:37 הו דין אמר להון הבו להון אנתון למלעס אמרין לה נאזל נזבן דמאתין דינרין לחמא ונתל להון לעסין
Mar 6:38 הו דין אמר להון זלו חזו כמא לחמין אית לכון הרכא וכד חזו אמרין לה חמשׁא לחמין ותרין נונין
Mar 6:39 ופקד להון דנסמכון לכלנשׁ סמכין סמכין על עסבא
Mar 6:40 ואסתמכו סמכין סמכין דמאא מאא ודחמשׁין חמשׁין
Mar 6:41 ונסב הנון חמשׁא לחמין ותרין נונין וחר בשׁמיא וברך וקצא לחמא ויהב לתלמידוהי דנסימון להון והנון תרין נונין פלגו לכלהון
Mar 6:42 ואכלו כלהון וסבעו
Mar 6:43 ושׁקלו קציא תרעסר קופינין כד מלין ומן נונא
Mar 6:44 איתיהון הוו דין דאכלו לחמא חמשׁא אלפין גברין
Mar 6:45 ומחדא אלץ לתלמידוהי דנסקון לספינתא ונאזלון קדמוהי לעברא לבית־צידא עד שׁרא הו לכנשׁא
Mar 6:46 וכד שׁרא אנון אזל לטורא למצליו
Mar 6:47 כד הוא דין רמשׁא ספינתא איתיה הות מצעת ימא והו בלחודוהי על ארעא
Mar 6:48 וחזא אנון דמשׁתנקין כד רדין רוחא גיר לוקבלהון הות ובמטרתא רביעיתא דלליא אתא לותהון ישׁוע כד מהלך על מיא וצבא הוא דנעבר אנון
Mar 6:49 הנון דין חזאוהי דמהלך על מיא וסברו להון דחזוא הו דגלא וקעו
Mar 6:50 כלהון גיר חזאוהי ודחלו ובר שׁעתה מלל עמהון ואמר להון אתלבבו אנא אנא לא תדחלון
Mar 6:51 וסלק לותהון לספינתא ושׁלית רוחא וטב מתדמרין הוו ותהירין בנפשׁהון
Mar 6:52 לא גיר אסתכלו הוו מן לחמא הו מטל דלבהון מעבי הוא
Mar 6:53 וכד עברו עברא אתו לארעא דגנסר
Mar 6:54 וכד נפקו מן ספינתא בר שׁעתה אסתכלוהי אנשׁי אתרא
Mar 6:55 ורהטו בכלה ארעא הי ושׁריו למיתיו לאילין דבישׁאית עבידין כד שׁקילין להון בערסתא לאיכא דשׁמעין הוו דאיתוהי
Mar 6:56 ואיכא דעאל הוא לקוריא ולמדינתא בשׁוקא סימין הוו כריהא ובעין הוו מנה דאפן לכנפא דלבושׁה נקרבון וכלהון אילין דקרבין הוו לה מתאסין הוו

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
» Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소