Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Luk 8:1 והוא מן בתר הלין מתכרך הוא ישׁוע במדינתא ובקוריא ומכרז הוא ומסבר מלכותא דאלהא ותרעסרתה עמה
Luk 8:2 ונשׁא הלין דאתאסי מן כורהנא ומן רוחא בישׁתא מרים דמתקריא מגדליתא הי דשׁבעא שׁאדין נפקו מנה
Luk 8:3 ויוחן אנתת כוזא רביתה דהרודס ושׁושׁן ואחרניתא סגיאתא אילין דמשׁמשׁן הוי להון מן קניניהין
Luk 8:4 וכד כנשׁא סגיאא כנשׁ הוא ומן כל מדינן אתין הוו לותה אמר במתלא
Luk 8:5 נפק זרועא למזרע זרעה וכד זרע אית דנפל על יד אורחא ואתדישׁ ואכלתה פרחתא
Luk 8:6 ואחרנא נפל על שׁועא ובר שׁעתה יעא ודלית הוא לה תלילותא יבשׁ
Luk 8:7 ואחרנא נפל בית כובא ויעו עמה כובא וחנקוהי
Luk 8:8 ואחרנא נפל בארעא טבתא ושׁפירתא ויעא ועבד פארא חד במאא הלין כד אמר קעא הוא דמן דאית לה אדנא דנשׁמע נשׁמע
Luk 8:9 ושׁאלוהי תלמידוהי דמנו מתלא הנא
Luk 8:10 הו דין אמר להון לכון הו יהיב למדע ארזא דמלכותה דאלהא להנון דין שׁרכא בפלאתא מתאמר דכד חזין לא נחזון וכד שׁמעין לא נסתכלון
Luk 8:11 הנו דין מתלא זרעא איתוהי מלתא דאלהא
Luk 8:12 הנון דין דעל יד אורחא איתיהון הנון דשׁמעין מלתא ואתא בעלדבבא שׁקל מלתא מן לבהון דלא נהימנון ונחון
Luk 8:13 הלין דין דעל שׁועא הלין אנון דמא דשׁמעו בחדותא מקבלין לה למלתא ועקרא לית להון אלא דזבנא הי הימנותהון ובזבן נסיונא מתכשׁלין
Luk 8:14 הו דין דנפל בית כובא הלין אנון אילין דשׁמעין מלתא ובצפתא ובעותרא וברגיגתה דעלמא מתחנקין ופארא לא יהבין
Luk 8:15 הו דין דבארעא טבתא הלין אנון אילין דבלבא שׁפיא וטבא שׁמעין מלתא ואחדין ויהבין פארא במסיברנותא
Luk 8:16 לא אנשׁ מנהר שׁרגא ומחפא לה במאנא או סאם לה תחית ערסא אלא סאם לה לעל מן מנרתא דכל דעאל נחזא נוהרה
Luk 8:17 לית גיר מדם דכסא דלא נתגלא ולא דמטשׁי דלא נתידע ונאתא לגליא
Luk 8:18 חזו איכנא שׁמעתון מן דאית לה גיר נתיהב לה ומן דלית לה אף הו דסבר דאית לה נשׁתקל מנה
Luk 8:19 אתו דין לותה אמה ואחוהי ולא משׁכחין הוו דנמללון עמה מטל כנשׁא
Luk 8:20 ואמרו לה אמך ואחיך קימין לבר וצבין למחזיך
Luk 8:21 הו דין ענא ואמר להון הלין אנון אמי ואחי אילין דשׁמעין מלתא דאלהא ועבדין לה
Luk 8:22 הוא דין בחד מן יומתא סלק ישׁוע יתב בספינתא הו ותלמידוהי ואמר להון נעבר להו עברא דימתא
Luk 8:23 וכד רדין דמך לה הו ישׁוע והות עלעלא דרוחא בימתא וקריבא הות ספינתא למטבע
Luk 8:24 וקרבו אעירוהי ואמרין לה רבן רבן אבדינן הו דין קם וכאא ברוחא ובמחשׁולא דימא ונחו והוא שׁליא
Luk 8:25 ואמר להון איכא הי הימנותכון הנון דין כד דחילין מתדמרין הוו ואמרין חד לחד מנו כי הנא דאף לרוחא פקד ולמחשׁולא ולימא ומשׁתמעין לה
Luk 8:26 ורדו ואתו לאתרא דגדריא דאיתוהי בעברא לוקבל גלילא
Luk 8:27 וכד נפק לארעא פגע בה גברא חד מן מדינתא דאית בה דיוא מן זבנא סגיאא ומאנא לא לבשׁ הוא ובביתא לא עמר הוא אלא בבית קבורא
Luk 8:28 כד חזא דין לישׁוע קעא ונפל קדמוהי ובקלא רמא אמר מא לן ולך ישׁוע ברה דאלהא מרימא בעא אנא מנך לא תשׁנקני
Luk 8:29 פקד הוא לה גיר ישׁוע לרוחא טנפא למפק מן ברנשׁא סגי הוא גיר זבנא מן דשׁבא הוא לה ומתאסר הוא בשׁשׁלתא ובכבלא מתנטר הוא ומפסק הוא אסורוהי ומתדבר הוא מן שׁאדא לחורבא
Luk 8:30 שׁאלה דין ישׁוע מן שׁמך אמר לה לגיון מטל דדיוא סגיאא עלילין הוו בה
Luk 8:31 ובעין הוו מנה דלא נפקוד להון למאזל לתהומא
Luk 8:32 אית הוא דין תמן בקרא דחזירא סגיאא דרעיא בטורא ובעין הוו מנה דנפס להון דבחזירא נעלון ואפס להון
Luk 8:33 ונפקו שׁאדא מן גברא ועלו בחזירא ותרצת בקרא הי כלה לשׁקיפא ונפלו בימתא ואתחנקו
Luk 8:34 כד חזו דין רעותא מדם דהוא ערקו ואשׁתעיו במדינתא ובקוריא
Luk 8:35 ונפקו אנשׁא דנחזון מדם דהוא ואתו לות ישׁוע ואשׁכחוהי לגברא הו דנפקו שׁאדוהי כד לבישׁ ומנכף ויתב לות רגלוהי דישׁוע ודחלו
Luk 8:36 ואשׁתעיו להון אילין דחזו איכנא אתאסי גברא הו דיונא
Luk 8:37 ובעין הוו מנה כלה כנשׁא דגדריא דנאזל לה מן לותהון מטל דדחלתא רבתא אחדת אנון הו דין ישׁוע סלק לספינתא והפך מן לותהון
Luk 8:38 הו דין גברא דנפקו מנה שׁאדא בעא הוא מנה דלותה נהוא ושׁריהי ישׁוע ואמר לה
Luk 8:39 הפוך לביתך ואשׁתעא מדם דעבד לך אלהא ואזל ומכרז הוא בכלה מדינתא מדם דעבד לה ישׁוע
Luk 8:40 כד הפך דין ישׁוע קבלה כנשׁא סגיאא כלהון גיר לה חירין הוו
Luk 8:41 וגברא חד דשׁמה יוארשׁ רישׁ כנושׁתא נפל קדם רגלוהי דישׁוע ובעא הוא מנה דנעול לביתה
Luk 8:42 ברתא גיר יחידיתא אית הות לה איך ברת שׁנין תרתעסרא וקריבא הות לממת וכד אזל עמה הו ישׁוע כנשׁא סגיאא חבץ הוא לה
Luk 8:43 אנתתא דין חדא דתריע הוא דמה שׁנין תרתעסרא הי דבית אסותא כלה קנינה אפקת ולא אשׁכחת דמן אנשׁ תתאסא
Luk 8:44 אתקרבת מן בסתרה וקרבת לכנפא דמאנה ומחדא קמת מרדיתא דדמה
Luk 8:45 ואמר ישׁוע מנו קרב לי וכד כלהון כפרין אמר לה שׁמעון כאפא ודעמה רבן כנשׁא אלצין לך וחבצין ואמר אנת מנו קרב לי
Luk 8:46 הו דין אמר אנשׁ קרב לי אנא גיר ידעת דחילא נפק מני
Luk 8:47 הי דין אנתתא כד חזת דלא טעתה אתת כד רתיתא ונפלת סגדת לה ואמרת לעין עמא כלה מטל אידא עלתא קרבת ואיכנא מחדא אתאסית
Luk 8:48 הו דין ישׁוע אמר לה אתלבבי ברתי הימנותכי אחיתכי זלי בשׁלמא
Luk 8:49 ועד הו ממלל אתא אנשׁ מן דבית רב כנושׁתא ואמר לה מיתת לה ברתך לא תעמל למלפנא
Luk 8:50 ישׁוע דין שׁמע ואמר לאבוה דטליתא לא תדחל בלחוד הימן וחיא
Luk 8:51 אתא דין ישׁוע לביתא ולא שׁבק לאנשׁ דנעול עמה אלא לשׁמעון וליעקוב וליוחנן ולאבוה דטליתא ולאמה
Luk 8:52 כלהון דין בכין הוו ומרקדין עליה ישׁוע דין אמר לא תבכון לא גיר מיתת אלא דמכא הי
Luk 8:53 וגחכין הוו עלוהי דידעין דמיתת לה
Luk 8:54 הו דין אפק לכלנשׁ לבר ואחדה באידה וקרה ואמר טליתא קומי
Luk 8:55 והפכת רוחה ומחדא קמת ופקד דנתלון לה למאכל
Luk 8:56 ותמהו אבהיה הו דין זהר אנון דלאנשׁ לא נאמרון מא דהוא

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
» Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소