Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Mat 26:1 והוא דכד שׁלם ישׁוע כלהין מלא הלין אמר לתלמידוהי
Mat 26:2 ידעין אנתון דבתר תרין יומין הוא פצחא וברה דאנשׁא משׁתלם דנזדקף
Mat 26:3 הידין אתכנשׁו רבי כהנא וספרא וקשׁישׁא דעמא לדרתה דרב כהנא דמתקרא קיפא
Mat 26:4 ואתמלכו על ישׁוע דבנכלא נאחדוניהי ונקטלוניהי
Mat 26:5 ואמרין הוו לא בעדעדא דלא נהוא שׁגושׁיא בעמא
Mat 26:6 וכד הוא ישׁוע בבית־עניא בביתה דשׁמעון גרבא
Mat 26:7 קרבת לה אנתתא דאית עליה שׁטיפתא דמשׁחא דבסמא סגי דמיא ואשׁפעתה על רשׁה דישׁוע כד סמיך
Mat 26:8 חזו דין תלמידוהי ואתבאשׁ להון ואמרו למנא אבדנא הנא
Mat 26:9 משׁכח הוא גיר דנזדבן הנא בסגי ונתיהב למסכנא
Mat 26:10 ישׁוע דין ידע ואמר להון מנא מלאין אנתון לה לאנתתא עבדא שׁפירא עבדת לותי
Mat 26:11 בכלזבן גיר מסכנא אית לכון עמכון לי דין לא בכלזבן אית לכון
Mat 26:12 הדא דין דארמית בסמא הנא על גושׁמי איך דלמקברני עבדת
Mat 26:13 ואמין אמר אנא לכון דאיכא דתתכרז סברתי הדא בכלה עלמא נתמלל אף מדם דעבדת הדא לדוכרנה
Mat 26:14 הידין אזל חד מן תרעסר דמתקרא יהודא סכריוטא לות רבי כהנא
Mat 26:15 ואמר להון מנא צבין אנתון למתל לי ואנא משׁלם אנא לה לכון הנון דין אקימו לה תלתין דכספא
Mat 26:16 ומן הידין בעא הוא לה פלעא דנשׁלמיוהי
Mat 26:17 ביומא דין קדמיא דפטירא קרבו תלמידא לות ישׁוע ואמרו לה איכא צבא אנת דנטיב לך דתלעס פצחא
Mat 26:18 הו דין אמר להון זלו למדינתא לות פלן ואמרו לה רבן אמר זבני מטא לה לותך עבד אנא פצחא עם תלמידי
Mat 26:19 ותלמידוהי עבדו איכנא דפקד להון ישׁוע וטיבו פצחא
Mat 26:20 וכד הוא רמשׁא סמיך הוא עם תרעסר תלמידוהי
Mat 26:21 וכד לעסין אמר אמין אמר אנא לכון דחד מנכון משׁלם לי
Mat 26:22 וכרית להון טב ושׁריו למאמר לה חד חד מנהון למא אנא מרי
Mat 26:23 הו דין ענא ואמר מן דצבע אידה עמי בלגתא הו נשׁלמני
Mat 26:24 וברה דאנשׁא אזל איכנא דכתיב עלוהי וי לה דין לגברא הו דבאידה ברה דאנשׁא משׁתלם פקח הוא לה לגברא הו אלו לא אתילד
Mat 26:25 ענא יהודא משׁלמנא ואמר דלמא אנא הו רבי אמר לה ישׁוע אנת אמרת
Mat 26:26 כד דין לעסין שׁקל ישׁוע לחמא וברך וקצא ויהב לתלמידוהי ואמר סבו אכולו הנו פגרי
Mat 26:27 ושׁקל כסא ואודי ויהב להון ואמר סבו אשׁתו מנה כלכון
Mat 26:28 הנו דמי דדיתקא חדתא דחלף סגיאא מתאשׁד לשׁובקנא דחטהא
Mat 26:29 אמר אנא לכון דין דלא אשׁתא מן השׁא מן הנא ילדא דגפתא עדמא ליומא דבה אשׁתיוהי עמכון חדתא במלכותה דאבי
Mat 26:30 ושׁבחו ונפקו לטור זיתא
Mat 26:31 הידין אמר להון ישׁוע אנתון כלכון תתכשׁלון בי בהנא לליא כתיב גיר דאמחא לרעיא ונתבדרון ערבא דענה
Mat 26:32 מן בתר דקאם אנא דין קדם אנא לכון לגלילא
Mat 26:33 ענא כאפא ואמר לה אפן כלנשׁ נתכשׁל בך אנא מתום לא אתכשׁל בך
Mat 26:34 אמר לה ישׁוע אמין אמר אנא לך דבהנא לליא קדם דנקרא תרנגלא תלת זבנין תכפור בי
Mat 26:35 אמר לה כאפא אן נהוא לי לממת עמך לא אכפור בך והכות אף כלהון תלמידא אמרו
Mat 26:36 הידין אתא עמהון ישׁוע לדוכתא דמתקריא גדסמן ואמר לתלמידוהי תבו הרכא עד אזל אצלא
Mat 26:37 ודבר לכאפא ולתריהון בני זבדי ושׁרי למתכמרו ולמתעקו
Mat 26:38 ואמר להון כריא הי לה לנפשׁי עדמא למותא קוו לי הרכא ושׁהרו עמי
Mat 26:39 ופרק קליל ונפל על אפוהי ומצלא הוא ואמר אבי אן משׁכחא נעברני כסא הנא ברם לא איך דאנא צבא אנא אלא איך דאנת
Mat 26:40 ואתא לות תלמידוהי ואשׁכח אנון כד דמכין ואמר לכאפא הכנא לא אשׁכחתון חדא שׁעא דתשׁהרון עמי
Mat 26:41 אתתעירו וצלו דלא תעלון לנסיונא רוחא מטיבא פגרא דין כריה
Mat 26:42 תוב אזל דתרתין זבנין צלי ואמר אבי אן לא משׁכח הנא כסא דנעבר אלא אן אשׁתיתה נהוא צבינך
Mat 26:43 ואתא תוב אשׁכח אנון כד דמכין עיניהון גיר יקירן הוי
Mat 26:44 ושׁבק אנון ואזל תוב צלי דתלת זבנין ולה למלתא אמר
Mat 26:45 הידין אתא לות תלמידוהי ואמר להון דמכו מכיל ואתתניחו הא מטת שׁעתא וברה דאנשׁא משׁתלם באידיהון דחטיא
Mat 26:46 קומו נאזל הא מטא הו דמשׁלם לי
Mat 26:47 ועד הו ממלל הא יהודא משׁלמנא חד מן תרעסרתא אתא וכנשׁא עמה סגיאא עם ספסרא וחוטרא מן לות רבי כהנא וקשׁישׁא דעמא
Mat 26:48 ויהב הוא להון אתא יהודא משׁלמנא ואמר להו דנשׁק אנא הויו לה אחודו
Mat 26:49 ומחדא קרב לות ישׁוע ואמר שׁלם רבי ונשׁקה
Mat 26:50 הו דין ישׁוע אמר לה על הי דאתית חברי הידין אתקרבו וארמיו אידיהון על ישׁוע ואחדוהי
Mat 26:51 והא חד מן הנון דעם ישׁוע אושׁט אידה ושׁמט ספסרא ומחיהי לעבדה דרב כהנא ושׁקלה אדנה
Mat 26:52 הידין אמר לה ישׁוע אהפך ספסרא לדוכתה כלהון גיר הנון דנסבו סיפא בסיפא נמותון
Mat 26:53 או סבר אנת דלא משׁכח אנא דאבעא מן אבי ונקים לי השׁא יתיר מן תרתעסרא לגיונין דמלאכא
Mat 26:54 איכנא הכיל נתמלון כתבא דהכנא ולא דנהוא
Mat 26:55 בהי שׁעתא אמר ישׁוע לכנשׁא איך דעל גיסא נפקתון בספסרא ובחוטרא דתאחדונני כליום לותכון בהיכלא יתב הוית ומלף ולא אחדתונני
Mat 26:56 הדא דין דהות דנתמלון כתבא דנביא הידין תלמידא כלהון שׁבקוהי וערקו
Mat 26:57 והנון דאחדוהי לישׁוע אובלוהי לות קיפא רב כהנא איכא דספרא וקשׁישׁא כנישׁין הוו
Mat 26:58 שׁמעון דין כאפא אזל הוא בתרה מן רוחקא עדמא לדרתה דרב כהנא ועל יתב לגו עם דחשׁא דנחזא חרתא
Mat 26:59 רבי כהנא דין וקשׁישׁא וכנושׁתא כלה בעין הוו על ישׁוע סהדא איך דנמיתוניהי
Mat 26:60 ולא אשׁכחו ואתו סגיאא סהדא דשׁוקרא אחרית דין קרבו תרין
Mat 26:61 ואמרין הנא אמר דמשׁכח אנא דאשׁרא היכלא דאלהא ולתלתא יומין אבניוהי
Mat 26:62 וקם רב כהנא ואמר לה לא מדם מפנא אנת פתגמא מנא מסהדין עליך הלין
Mat 26:63 ישׁוע דין שׁתיק הוא וענא רב כהנא ואמר לה מומא אנא לך באלהא חיא דתאמר לן אן אנת הו משׁיחא ברה דאלהא
Mat 26:64 אמר לה ישׁוע אנת אמרת אמרנא לכון דין דמן השׁא תחזוניהי לברה דאנשׁא דיתב מן ימינא דחילא ואתא על ענני שׁמיא
Mat 26:65 הידין רב כהנא צרי מאנוהי ואמר הא גדף מנא מכיל מתבעין לן סהדא הא השׁא שׁמעתון גודפה
Mat 26:66 מנא צבין אנתון ענו ואמרין חיב הו מותא
Mat 26:67 הידין רקו באפוהי ומקפחין הוו לה אחרנא דין מחין הוו לה
Mat 26:68 ואמרין אתנבא לן משׁיחא מנו הו דמחך
Mat 26:69 כאפא דין יתב הוא לבר בדרתא וקרבת לותה אמתא חדא ואמרא לה אף אנת עם ישׁוע הוית נצריא
Mat 26:70 הו דין כפר קדם כלהון ואמר לא ידע אנא מנא אמרא אנתי
Mat 26:71 וכד נפק לספא חזתה אחרתא ואמרא להון דתמן הוא אף הנא עם ישׁוע נצריא
Mat 26:72 ותוב כפר במומתא דלא ידע אנא לה לגברא
Mat 26:73 מן בתר קליל דין קרבו הנון דקימין ואמרו לכאפא שׁריראית אף אנת מנהון אנת אף ממללך גיר מודע לך
Mat 26:74 הידין שׁרי למחרמו ולמאמא דלא ידענא לה לגברא ובה בשׁעתא קרא תרנגלא
Mat 26:75 ואתדכר כאפא מלתא דישׁוע דאמר לה דקדם דנקרא תרנגלא תלת זבנין תכפור בי ונפק לבר בכא מריראית

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
» Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소