Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Mat 13:1 בהו דין יומא נפק ישׁוע מן ביתא ויתב על יד ימא
Mat 13:2 ואתכנשׁו לותה כנשׁא סגיאא איך דנסק נתב לה באלפא וכלה כנשׁא קאם הוא על ספר ימא
Mat 13:3 וסגי ממלל הוא עמהון בפלאתא ואמר הא נפק זרועא דנזרוע
Mat 13:4 וכד זרע אית דנפל על יד אורחא ואתת פרחתא ואכלתה
Mat 13:5 ואחרנא נפל על שׁועא איכא דלית הוא מדרא סגיאא ובר שׁעתה שׁוח מטל דלית הוא עומקא דארעא
Mat 13:6 כד דנח דין שׁמשׁא חם ומטל דלית הוא לה עקרא יבשׁ
Mat 13:7 ואחרנא נפל בית כובא וסלקו כובא וחנקוהי
Mat 13:8 ואחרנא נפל בארעא טבתא ויהב פארא אית דמאא ואית דשׁתין ואית דתלתין
Mat 13:9 מן דאית לה אדנא דנשׁמע נשׁמע
Mat 13:10 וקרבו תלמידוהי ואמרין לה למנא בפלאתא ממלל אנת עמהון
Mat 13:11 הו דין ענא ואמר להון דלכון הו יהיב למדע ארזא דמלכותא דשׁמיא להנון דין לא יהיב
Mat 13:12 למן גיר דאית לה נתיהב לה ונתיתר לה
Mat 13:13 ולמן דלית לה והו דאית לה נשׁתקל מנה מטל הנא בפלאתא ממלל אנא עמהון מטל דחזין ולא חזין ושׁמעין ולא שׁמעין ולא מסתכלין
Mat 13:14 ושׁלמא בהון נביותה דאשׁעיא דאמר דשׁמעא תשׁמעון ולא תסתכלון ומחזא תחזון ולא תדעון
Mat 13:15 אתעבי לה גיר לבה דעמא הנא ובאדניהון יקיראית שׁמעו ועיניהון עמצו דלא נחזון בעיניהון ונשׁמעון באדניהון ונסתכלון בלבהון ונתפנון ואסא אנון
Mat 13:16 דילכון דין טוביהין לעיניכון דחזין ולאדניכון דשׁמען
Mat 13:17 אמין גיר אמרנא לכון דסגיאא נביא וזדיקא אתרגרגו דנחזון מדם דחזין אנתון ולא חזו ולמשׁמע מדם דשׁמעין אנתון ולא שׁמעו
Mat 13:18 אנתון דין שׁמעו מתלא דזרעא
Mat 13:19 כל דשׁמע מלתא דמלכותא ולא מסתכל בה אתא בישׁא וחטף מלתא דזריעא בלבה הנו הו דעל יד אורחא אזדרע
Mat 13:20 הו דין דעל שׁועא אזדרע הו הו דשׁמע מלתא ובר שׁעתה בחדותא מקבל לה
Mat 13:21 לית לה דין עקרא בה אלא דזבנא הו ומא דהוא אולצנא או רדופיא מטל מלתא עגל מתכשׁל
Mat 13:22 הו דין דבית כובא אזדרע הו הו דשׁמע מלתא ורניא דעלמא הנא וטועיי דעותרא חנקין לה למלתא ודלא פארא הויא
Mat 13:23 הו דין דעל ארעא טבתא אזדרע הו הו דשׁמע מלתי ומסתכל ויהב פארא ועבד אית דמאא ואית דשׁתין ואית דתלתין
Mat 13:24 אחרנא מתלא אמתל להון ואמר דמיא מלכותא דשׁמיא לגברא דזרע זרעא טבא בקריתה
Mat 13:25 וכד דמכו אנשׁא אתא בעלדבבה וזרע זיזנא בינת חטא ואזל
Mat 13:26 כד דין יעא עסבא ועבד פארא הידין אתחזיו אף זיזנא
Mat 13:27 וקרבו עבדוהי דמרא ביתא ואמרו לה מרן לא הא זרעא טבא זרעת בקריתך מן אימכא אית בה זיזנא
Mat 13:28 הו דין אמר להון גברא בעלדבבא עבד הדא אמרין לה עבדוהי צבא אנת נאזל נגבא אנון
Mat 13:29 הו דין אמר להון דלמא כד מגבין אנתון זיזנא תעקרון עמהון אף חטא
Mat 13:30 שׁבוקו רבין תריהון אכחדא עדמא לחצדא ובזבנא דחצדא אמר אנא לחצודא גבו לוקדם זיזנא ואסורו אנון מאסריתא דנאקדון חטא דין כנשׁו אנין לאוצרי
Mat 13:31 אחרנא מתלא אמתל להון ואמר דמיא מלכותא דשׁמיא לפרדתא דחרדלא דנסב גברא זרעה בקריתה
Mat 13:32 והי זעוריא הי מן כלהון זרעונא מא דין דרבת רבא הי מן כלהון ירקונא והויא אילנא איך דתאתא פרחתא דשׁמיא תקן בסוכיה
Mat 13:33 אחרנא מתלא אמר להון דמיא מלכותא דשׁמיא לחמירא הו דשׁקלת אנתתא טמרת בתלת סאין דקמחא עדמא דכלה חמע
Mat 13:34 הלין כלהין מלל ישׁוע בפלאתא לכנשׁא ודלא פלאתא לא ממלל הוא עמהון
Mat 13:35 איך דנתמלא מדם דאתאמר ביד נביא דאמר אפתח פומי במתלא ואבע כסיתא דמן קדם תרמיתה דעלמא
Mat 13:36 הידין ישׁוע שׁבק לכנשׁא ואתא לביתא וקרבו לותה תלמידוהי ואמרין לה פשׁק לן מתלא הו דזיזנא ודקריתא
Mat 13:37 הו דין ענא ואמר להון הו דזרע זרעא טבא איתוהי ברה דאנשׁא
Mat 13:38 וקריתא איתיה עלמא זרעא דין טבא בניה אנון דמלכותא זיזנא דין איתיהון בנוהי דבישׁא
Mat 13:39 בעלדבבא דין דזרע אנון איתוהי סטנא חצדא דין איתוהי שׁולמה דעלמא חצודא דין מלאכא
Mat 13:40 איכנא הכיל דמתגבין זיזנא ויקדין בנורא הכנא נהוא בשׁולמה דעלמא הנא
Mat 13:41 נשׁדר ברה דאנשׁא מלאכוהי ונגבון מן מלכותה כלהון מכשׁולא וכלהון עבדי עולא
Mat 13:42 ונרמון אנון באתונא דנורא תמן נהוא בכיא וחורק שׁנא
Mat 13:43 הידין זדיקא ננהרון איך שׁמשׁא במלכותה דאבוהון מן דאית לה אדנא דנשׁמע נשׁמע
Mat 13:44 תוב דמיא מלכותא דשׁמיא לסימתא דמטשׁיא בקריתא הי דאשׁכחה גברא וטשׁיה ומן חדותה אזל זבן כל דאית לה וזבנה לקריתא הי
Mat 13:45 תוב דמיא מלכותא דשׁמיא לגברא תגרא דבעא הוא מרגניתא טבתא
Mat 13:46 כד דין אשׁכח מרגניתא חדא יקירת דמיא אזל זבן כל מא דאית לה וזבנה
Mat 13:47 תוב דמיא מלכותא דשׁמיא למצידתא דנפלת בימא ומן כל גנס כנשׁת
Mat 13:48 וכד מלת אסקוה לספרי ימא ויתבו גביו וטבא ארמיו במאנא ובישׁא שׁדו לבר
Mat 13:49 הכנא נהוא בשׁולמה דעלמא נפקון מלאכא ונפרשׁון בישׁא מן ביני זדיקא
Mat 13:50 ונרמון אנון באתונא דנורא תמן נהוא בכיא וחורק שׁנא
Mat 13:51 אמר להון ישׁוע אסתכלתון כלהין הלין אמרין לה אין מרן
Mat 13:52 אמר להון מטל הנא כל ספרא דמתתלמד למלכות שׁמיא דמא לגברא מרא ביתא דמפק מן סימתה חדתתא ועתיקתא
Mat 13:53 והוא דכד שׁלם ישׁוע מתלא הלין שׁני מן תמן
Mat 13:54 ואתא למדינתה ומלף הוא להון בכנושׁתהון איכנא דנתהרון ונאמרון אימכא לה להנא חכמתא הדא וחילא
Mat 13:55 לא הוא הנא ברה דנגרא לא אמה מתקריא מרים ואחוהי יעקוב ויוסא ושׁמעון ויהודא
Mat 13:56 ואחותה כלהין לא הא לותן אנין אימכא לה הכיל להנא הלין כלהין
Mat 13:57 ומתכשׁלין הוו בה הו דין ישׁוע אמר להון לית נביא דצעיר אלא במדינתה ובביתה
Mat 13:58 ולא עבד תמן חילא סגיאא מטל לא הימנותהון

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
» Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소