Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Luk 5:1 הוא דין כד כנשׁ עלוהי כנשׁא למשׁמע מלתא דאלהא והו קאם הוא על יד ימתא דגנסר
Luk 5:2 חזא ספינא תרתין דקימן על גנב ימתא וצידא דסלקו מנהין ומשׁיגין מצידתהון
Luk 5:3 וחדא מנהין דשׁמעון הות כאפא וסלק ישׁוע יתב בה ואמר דנדברונה קליל מן יבשׁא למיא ויתב הוא ומלף מן ספינתא לכנשׁא
Luk 5:4 וכד שׁתק מן ממללה אמר לשׁמעון דברו לעומקא וארמו מצידתכון לצידא
Luk 5:5 ענא שׁמעון ואמר לה רבי לליא כלה לאין ומדם לא אחדן על מלתך דין רמא אנא מצידתא
Luk 5:6 וכד הדא עבדו חבשׁו נונא סגיאא דטב ומצטריא הות מצידתהון
Luk 5:7 ורמזו לחבריהון דבספינתא אחרתא דנאתון נעדרון אנון וכד אתו מלו אנין ספינא תרתיהין איך דקריבן הוי למטבע
Luk 5:8 כד חזא דין שׁמעון כאפא נפל קדם רגלוהי דישׁוע ואמר לה בעא אנא מנך מרי פרוק לך מני דגברא אנא חטיא
Luk 5:9 תמהא גיר אחדה הוא ולכלהון דעמה על צידא הו דנונא דצדו
Luk 5:10 הכות דין אף ליעקוב וליוחנן בני זבדי דאיתיהון הוו שׁותפא דשׁמעון אמר דין ישׁוע לשׁמעון לא תדחל מן השׁא בני אנשׁא תהוא צאד לחיא
Luk 5:11 וקרבו אנין ספינא לארעא ושׁבקו כל מדם ואתו בתרה
Luk 5:12 וכד הוא ישׁוע בחדא מן מדינתא אתא גברא דמלא כלה גרבא חזא לישׁוע ונפל על אפוהי ובעא הוא מנה ואמר לה מרי אן צבא אנת משׁכח אנת למדכיותי
Luk 5:13 ופשׁט אידה ישׁוע קרב לה ואמר לה צבא אנא אתדכא ובר שׁעתה אזל מנה גרבה ואתדכי
Luk 5:14 ופקדה דלאנשׁ לא תאמר אלא זל חוא נפשׁך לכהנא וקרב חלף תדכיתך איכנא דפקד מושׁא לסהדותהון
Luk 5:15 ונפק עלוהי טבא יתיראית ומתכנשׁ הוא עמא סגיאא למשׁמע מנה ולמתאסיו מן כורהניהון
Luk 5:16 הו דין משׁנא הוא לדברא ומצלא
Luk 5:17 והוא בחד מן יומתא כד מלף הוא ישׁוע יתבין הוו פרישׁא ומלפי נמוסא דאתו הוו מן כל קוריא דגלילא ודיהוד ודאורשׁלם וחילא דמריא איתוהי הוא למאסיותהון
Luk 5:18 ואנשׁא איתיו בערסא גברא חד משׁריא ובעין הוו דנעלון נסימוניהי קדמוהי
Luk 5:19 וכד לא אשׁכחו דאיכנא נעלוניהי מטל סוגאא דעמא סלקו להון לאגרא ושׁבוהי עם ערסה מן תטלילא למצעתא קדמוהי דישׁוע
Luk 5:20 כד חזא דין ישׁוע הימנותהון אמר להו משׁריא גברא שׁביקין לך חטהיך
Luk 5:21 ושׁריו ספרא ופרישׁא מתחשׁבין ואמרין מנו הנא דממלל גודפא מנו משׁכח למשׁבק חטהא אלא אן אלהא בלחוד
Luk 5:22 ישׁוע דין ידע מחשׁבתהון וענא ואמר להון מנא מתחשׁבין אנתון בלבכון
Luk 5:23 אידא פשׁיקא למאמר דשׁביקין לך חטהיך או למאמר קום הלך
Luk 5:24 דתדעון דין דשׁליט הו ברה דאנשׁא בארעא דנשׁבוק חטהא אמר למשׁריא לך אמר אנא קום שׁקול ערסך וזל לביתך
Luk 5:25 ומחדא קם לעניהון ושׁקל ערסה ואזל לביתה כד משׁבח לאלהא
Luk 5:26 ותמהא אחד לכלנשׁ ומשׁבחין הוו לאלהא ואתמליו דחלתא ואמרין דחזין יומנא תדמרתא
Luk 5:27 בתר הלין נפק ישׁוע וחזא מכסא דשׁמה לוי דיתב בית מכסא ואמר לה תא בתרי
Luk 5:28 ושׁבק כל מדם וקם אזל בתרה
Luk 5:29 ועבד לה לוי בביתה קובלא רבא ואית הוא כנשׁא סגיאא דמכסא ודאחרנא דסמיכין הוו עמהון
Luk 5:30 ורטנין הוו ספרא ופרישׁא ואמרין לתלמידוהי למנא עם מכסא וחטיא אכלין אנתון ושׁתין
Luk 5:31 וענא ישׁוע ואמר להון לא מתבעא אסיא לחלימא אלא לאילין דבישׁ בישׁ עבידין
Luk 5:32 לא אתית דאקרא לזדיקא אלא לחטיא לתיבותא
Luk 5:33 הנון דין אמרין לה למנא תלמידוהי דיוחנן צימין אמינאית ומצלין אף דפרישׁא דילך דין אכלין ושׁתין
Luk 5:34 הו דין אמר להון לא משׁכחין אנתון לבנוהי דגנונא כמא דחתנא עמהון דתעבדון דנצומון
Luk 5:35 נאתון דין יומתא כד נתתרים חתנא מנהון הידין נצומון בהנון יומתא
Luk 5:36 ואמר להון מתלא דלא אנשׁ קאד אורקעתא מן מאנא חדתא ורמא על מאנא בליא דלא לחדתא קאד ולבליא לא שׁלמא אורקעתא דמן חדתא
Luk 5:37 ולא אנשׁ רמא חמרא חדתא בזקא בליתא ואן דין לא מבזע חמרא חדתא לזקא והו חמרא מתאשׁד וזקא אבדן
Luk 5:38 אלא חמרא חדתא בזקא חדתתא רמין ותריהון מתנטרין
Luk 5:39 ולא אנשׁ שׁתא חמרא עתיקא ומחדא בעא חדתא אמר גיר עתיקא בסים

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
» Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소