Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Mat 27:1 כד דין הוא צפרא מלכא נסבו על ישׁוע כלהון רבי כהנא וקשׁישׁא דעמא איך דנמיתוניהי
Mat 27:2 ואסרוהי ואובלוהי ואשׁלמוהי לפילטוס הגמונא
Mat 27:3 הידין יהודא משׁלמנא כד חזא דאתחיב ישׁוע אתתוי ואזל אהפך הלין תלתין דכספא לרבי כהנא ולקשׁישׁא
Mat 27:4 ואמר חטית דאשׁלמת דמא זכיא הנון דין אמרו לה לן מא לן אנת ידע אנת
Mat 27:5 ושׁדיהי כספא בהיכלא ושׁני ואזל חנק נפשׁה
Mat 27:6 רבי כהנא דין שׁקלוהי לכספא ואמרו לא שׁליט דנרמיוהי בית קורבנא מטל דטימי דמא הו
Mat 27:7 ונסבו מלכא וזבנו בה אגורסה דפחרא לבית קבורא דאכסניא
Mat 27:8 מטל הנא אתקרי אגורסא הו קריתא דדמא עדמא ליומנא
Mat 27:9 הידין אתמלי מדם דאתאמר ביד נביא דאמר דנסבת תלתין דכספא דמוהי דיקירא דקצו מן בני איסריל
Mat 27:10 ויהבת אנון לאגורסה דפחרא איך דפקד לי מריא
Mat 27:11 הו דין ישׁוע קם קדם הגמונא ושׁאלה הגמונא ואמר לה אנת הו מלכא דיהודיא אמר לה ישׁוע אנת אמרת
Mat 27:12 וכד אכלין הוו קרצוהי רבי כהנא וקשׁישׁא מדם פתגמא הו לא פני
Mat 27:13 הידין אמר לה פילטוס לא שׁמע אנת כמא מסהדין עליך
Mat 27:14 ולא יהב לה פתגמא ולא בחדא מלא ועל הדא אתדמר טב
Mat 27:15 בכל עאדא דין מעד הוא הגמונא דנשׁרא אסירא חד לעמא אינא דהנון צבין הוו
Mat 27:16 אסיר הוא להון דין אסירא ידיעא דמתקרא בר־אבא
Mat 27:17 וכד כנישׁין אמר להון פילטוס למן צבין אנתון דאשׁרא לכון לבר־אבא או לישׁוע דמתקרא משׁיחא
Mat 27:18 ידע הוא גיר פילטוס דמן חסמא אשׁלמוהי
Mat 27:19 כד יתב דין הגמונא על בים דילה שׁלחת לה אנתתה ואמרא לה לא לך ולהו זדיקא סגי גיר חשׁת בחלמי יומנא מטלתה
Mat 27:20 רבי כהנא דין וקשׁישׁא אפיסו לכנשׁא דנשׁאלון לבר־אבא לישׁוע דין דנובדון
Mat 27:21 וענא הגמונא ואמר להון למן צבין אנתון דאשׁרא לכון מן תריהון הנון דין אמרו לבר־אבא
Mat 27:22 אמר להון פילטוס ולישׁוע דמתקרא משׁיחא מנא אעבד לה אמרין כלהון נזדקף
Mat 27:23 אמר להון הגמונא מנא גיר דבישׁ עבד הנון דין יתיראית קעו ואמרו נזדקף
Mat 27:24 פילטוס דין כד חזא דמדם לא מותר אלא יתיראית רובא הוא שׁקל מיא אשׁיגּ אידוהי לעין כנשׁא ואמר מחסי אנא מן דמה דהנא זדיקא אנתון תדעון
Mat 27:25 וענו כלה עמא ואמרו דמה עלין ועל בנין
Mat 27:26 הידין שׁרא להון לבר־אבא ונגד בפרגלא לישׁוע ואשׁלמה דנזדקף
Mat 27:27 הידין אסטרטיוטא דהגמונא דברוהי לישׁוע לפרטורין וכנשׁו עלוהי לכלה אספיר
Mat 27:28 ואשׁלחוהי ואלבשׁוהי כלמיס דזחוריתא
Mat 27:29 וגדלו כלילא דעוזניא וסמו ברשׁה וקניא בימינה וברכו על בורכיהון קדמוהי ומבזחין הוו בה ואמרין שׁלם מלכא דיהודיא
Mat 27:30 ורקו בפרצופה ושׁקלו קניא ומחין הוו לה על רשׁה
Mat 27:31 וכד בזחו בה אשׁלחוהי כלמיס ואלבשׁוהי נחתוהי ואובלוהי דנזדקף
Mat 27:32 וכד נפקין אשׁכחו גברא קוריניא דשׁמה שׁמעון להנא שׁחרו דנשׁקול זקיפה
Mat 27:33 ואתו לדוכתא דמתקריא גגולתא הי דמתפשׁקא קרקפתא
Mat 27:34 ויהבו לה דנשׁתא חלא דחליט במררתא וטעם ולא צבא למשׁתא
Mat 27:35 וכד זקפוהי פלגו נחתוהי בפסא
Mat 27:36 ויתבין הוו ונטרין לה תמן
Mat 27:37 וסמו לעל מן רשׁה עלתא דמותה בכתבא הנו ישׁוע מלכא דיהודיא
Mat 27:38 ואזדקפו עמה תרין לסטיא חד מן ימינה וחד מן סמלה
Mat 27:39 אילין דין דעברין הוו מגדפין הוו עלוהי ומנידין רשׁיהון
Mat 27:40 ואמרין סתר היכלא ובנא לה לתלתא יומין פצא נפשׁך אן ברה אנת דאלהא וחות מן זקיפא
Mat 27:41 הכות אף רבי כהנא מבזחין הוו עם ספרא וקשׁישׁא ופרישׁא
Mat 27:42 ואמרין לאחרנא אחי נפשׁה לא משׁכח למחיו אן מלכה הו דאיסריל נחות השׁא מן זקיפא ונהימן בה
Mat 27:43 תכיל על אלהא נפרקיוהי השׁא אן צבא בה אמר גיר דברה אנא דאלהא
Mat 27:44 הכות אף גיסא הנון דאזדקפו עמה מחסדין הוו לה
Mat 27:45 מן שׁת שׁעין דין הוא חשׁוכא על כלה ארעא עדמא לשׁעא תשׁע
Mat 27:46 ולאפי תשׁע שׁעין קעא ישׁוע בקלא רמא ואמר איל איל למנא שׁבקתני
Mat 27:47 אנשׁין דין מן הנון דקימין הוו תמן כד שׁמעו אמרין הוו הנא לאליא קרא
Mat 27:48 ובה בשׁעתא רהט חד מנהון ושׁקל אספוגא ומלה חלא וסמה בקניא ומשׁקא הוא לה
Mat 27:49 שׁרכא דין אמרין הוו שׁבוקו נחזא אן אתא אליא למפרקה
Mat 27:50 הו דין ישׁוע תוב קעא בקלא רמא ושׁבק רוחה
Mat 27:51 ומחדא אפי תרעא דהיכלא אצטרי לתרין מן לעל עדמא לתחת וארעא אתתזיעת וכאפא אצטרי
Mat 27:52 ובית קבורא אתפתחו ופגרא סגיאא דקדישׁא דשׁכיבין הוו קמו
Mat 27:53 ונפקו ובתר קימתה עלו למדינתא קדישׁתא ואתחזיו לסגיאא
Mat 27:54 קנטרונא דין ודעמה דנטרין הוו לישׁוע כד חזו זועא ואילין דהוי דחלו טב ואמרו שׁריראית הנא ברה הוא דאלהא
Mat 27:55 אית הוי דין אף תמן נשׁא סגיאתא דחזין הוי מן רוחקא הנין דאתי הוי בתרה דישׁוע מן גלילא ומשׁמשׁן הוי לה
Mat 27:56 דחדא מנהין מרים מגדליתא ומרים אמה דיעקוב ודיוסא ואמהון דבני זבדי
Mat 27:57 כד הוא דין רמשׁא אתא גברא עתירא מן רמתא דשׁמה יוסף דאף הו אתתלמד הוא לישׁוע
Mat 27:58 הנא קרב לות פילטוס ושׁאל פגרה דישׁוע ופקד פילטוס דנתיהב לה פגרא
Mat 27:59 ושׁקלה יוסף לפגרא וכרכה בחיצא דכתנא נקדא
Mat 27:60 וסמה בבית קבורא חדתא דילה דנקיר בכאפא ועגלו כאפא רבתא ארמיו על תרעא דבית קבורא ואזלו
Mat 27:61 אית הוי דין תמן מרים מגדליתא ומרים אחרתא דיתבן הוי לקובלה דקברא
Mat 27:62 ליומא דין דמחר דאיתוהי בתר ערובתא אתכנשׁו רבי כהנא ופרישׁא לות פילטוס
Mat 27:63 ואמרין לה מרן אתדכרן דהו מטעינא אמר הוא כד חי דמן בתר תלתא יומין קאם אנא
Mat 27:64 פקוד הכיל מזדהרין בקברא עדמא לתלתא יומין דלמא נאתון תלמידוהי נגנבוניהי בלליא ונאמרון לעמא דמן בית מיתא קם ותהוא טועיי אחריתא בישׁא מן קדמיתא
Mat 27:65 אמר להון פילטוס אית לכון קסטונרא זלו אזדהרו איכנא דידעין אנתון
Mat 27:66 הנון דין אזלו אזדהרו בקברא וחתמו כאפא הי עם קסטונרא

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
» Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
210 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소