Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Luk 7:1 וכד שׁלם מלא כלהין למשׁמעתה דעמא על ישׁוע לכפרנחום
Luk 7:2 עבדה דין דקנטרונא חד עביד הוא בישׁאית אינא דיקיר הוא עלוהי וקריב הוא לממת
Luk 7:3 ושׁמע על ישׁוע ושׁדר לותה קשׁישׁא דיהודיא ובעא הוא מנה איך דנאתא נחא לעבדה
Luk 7:4 הנון דין כד אתו לות ישׁוע בעין הוו מנה בטילאית ואמרין שׁוא הו דתעבד לה הדא
Luk 7:5 רחם גיר לעמן ואף בית כנושׁתא הו בנא לן
Luk 7:6 ישׁוע דין אזל הוא עמהון כד דין לא סגי רחיק מן ביתא שׁדר לותה קנטרונא רחמוהי ואמר לה מרי לא תעמל לא גיר שׁוא אנא דתעול תחית מטללי
Luk 7:7 מטל הו אנא לא שׁוית דלותך אתא אלא אמר במלתא ונתאסא טליי
Luk 7:8 אף אנא גיר גברא אנא דמשׁעבד אנא תחית שׁולטנא ואית תחית אידי אסטרטיוטא ואמר אנא להנא דזל ואזל ולאחרנא דתא ואתא ולעבדי עבד הדא ועבד
Luk 7:9 כד שׁמע דין ישׁוע הלין אתדמר בה ואתפני ואמר לכנשׁא דאתא בתרה אמר אנא לכון דאף לא בית איסריל אשׁכחת איך הדא הימנותא
Luk 7:10 והפכו הנון דאשׁתדרו לביתא ואשׁכחו לעבדא הו דכריה הוא כד חלים
Luk 7:11 והוא ליומא דבתרה אזל הוא למדינתא דשׁמה נאין ותלמידוהי עמה וכנשׁא סגיאא
Luk 7:12 וכד קרב לתרעא דמדינתא חזא כד מלוין מיתא דיחידיא הוא לאמה והי אמה ארמלתא הות וכנשׁא סגיאא דבני מדינתא עמה
Luk 7:13 חזה דין ישׁוע ואתרחם עליה ואמר לה לא תבכין
Luk 7:14 ואזל קרב לערסא והנון דשׁקילין הוו לה קמו ואמר עלימא לך אמר אנא קום
Luk 7:15 ויתב הו מיתא ושׁרי לממללו ויהבה לאמה
Luk 7:16 ואחדת דחלתא לאנשׁא כלהון ומשׁבחין הוו לאלהא ואמרין דנביא רבא קם בן וסער אלהא לעמה
Luk 7:17 ונפקת עלוהי מלתא הדא בכלה יהוד ובכלה אתרא דחדריהון
Luk 7:18 ואשׁתעיו ליוחנן תלמידוהי הלין כלהין
Luk 7:19 וקרא יוחנן לתרין מן תלמידוהי ושׁדר אנון לות ישׁוע ואמר אנת הו הו דאתא או לאחרין הו מסכין חנן
Luk 7:20 ואתו לות ישׁוע ואמרין לה יוחנן מעמדנא שׁדרן לותך ואמר אנת הו הו דאתא או לאחרין הו מסכין חנן
Luk 7:21 בה דין בהי שׁעתא סגיאא אסי מן כורהנא ומן מחותא ומן רוחא בישׁתא ולסגיאא סמיא יהב הוא למחזא
Luk 7:22 וענא ישׁוע ואמר להון זלו אמרו ליוחנן כלמדם דחזיתון ושׁמעתון דסמיא חזין וחגירא מהלכין וגרבא מתדכין וחרשׁא שׁמעין ומיתא קימין ומסכנא מסתברין
Luk 7:23 וטובוהי למן דלא נתכשׁל בי
Luk 7:24 כד דין אזלו תלמידוהי דיוחנן שׁרי למאמר לכנשׁא על יוחנן מנא נפקתון לחורבא למחזא קניא דמן רוחא מתתזיע
Luk 7:25 ואלא מנא נפקתון למחזא גברא דנחתא רכיכא לבישׁ הא אילין דבלבושׁא משׁבחא ובפונקא איתיהון בית מלכא אנון
Luk 7:26 ואלא מנא נפקתון למחזא נביא אין אמר אנא לכון ויתיר מן נביא
Luk 7:27 הנו דעלוהי כתיב דהא אנא משׁדר אנא מלאכי קדם פרצופך דנתקן אורחא קדמיך
Luk 7:28 אמר אנא לכון דלית נביא בילידי נשׁא דרב מן יוחנן מעמדנא זעורא דין במלכותא דאלהא רב הו מנה
Luk 7:29 וכלה עמא דשׁמעו אף מכסא זדקו לאלהא דעמדו מעמודיתה דיוחנן
Luk 7:30 פרישׁא דין וספרא טלמו בנפשׁהון צבינא דאלהא דלא אתעמדו מנה
Luk 7:31 למן הכיל אדמא לאנשׁא דשׁרבתא הדא ולמן דמין
Luk 7:32 דמין לטליא דיתבין בשׁוקא וקעין לחבריהון ואמרין זמרן לכון ולא רקדתון ואלין לכון ולא בכיתון
Luk 7:33 אתא גיר יוחנן מעמדנא לא אכל לחמא ולא שׁתא חמרא ואמרין אנתון שׁאדא אית בה
Luk 7:34 אתא ברה דאנשׁא אכל ושׁתא ואמרין אנתון הא גברא אכולא ושׁתא חמרא ורחמא דמכסא ודחטיא
Luk 7:35 ואזדדקת חכמתא מן כלהון בניה
Luk 7:36 אתא דין בעא מנה חד מן פרישׁא דנלעס עמה ועל לביתה דפרישׁא הו ואסתמך
Luk 7:37 ואנתתא חטיתא אית הות במדינתא הי וכד ידעת דבביתה דפרישׁא הו סמיך נסבת שׁטיפתא דבסמא
Luk 7:38 וקמת בסתרה לות רגלוהי ובכיא הות ושׁרית בדמעיה מצבעא רגלוהי ובסערא דרשׁה משׁוין להין ומנשׁקא הות רגלוהי ומשׁחא בסמא
Luk 7:39 כד חזא דין פרישׁא הו דקריהי אתחשׁב בנפשׁה ואמר הנא אלו נביא הוא ידע הוא מן הי ומא טבה דחטיתא הי אנתתא הי דקרבת לה
Luk 7:40 ענא דין ישׁוע ואמר לה שׁמעון מדם אית לי דאמר לך הו דין אמר לה אמר רבי אמר לה ישׁוע
Luk 7:41 תרין חיבא אית הוו לחד מרא חובא חד חיב הוא דינרא חמשׁמאא ואחרנא דינרא חמשׁין
Luk 7:42 ודלית הוא להון למפרע לתריהון שׁבק אינא הכיל מנהון יתיר נחביוהי
Luk 7:43 ענא שׁמעון ואמר סבר אנא דהו דאשׁתבק לה סגי אמר לה ישׁוע תריצאית דנת
Luk 7:44 ואתפני לות הי אנתתא ואמר לשׁמעון חזא אנת אנתתא הדא לביתך עלת מיא לרגלי לא יהבת הדא דין בדמעיה רגלי צבעת ובסערה שׁוית אנין
Luk 7:45 אנת לא נשׁקתני הדא דין הא מן דעלת לא שׁלית רגלי למנשׁקו
Luk 7:46 אנת משׁחא לרשׁי לא משׁחת הדא דין במשׁחא דבסמא רגלי משׁחת
Luk 7:47 חלף הדא אמר אנא לך דשׁביקין לה חטהיה סגיאא מטל דאחבת סגי הו דין דקליל משׁתבק לה קליל מחב
Luk 7:48 ואמר להי אנתתא שׁביקין לכי חטהיכי
Luk 7:49 שׁריו דין הנון דסמיכין אמרין בנפשׁהון מנו הנא דאף חטהא שׁבק
Luk 7:50 ישׁוע דין אמר להי אנתתא הימנותכי אחיתכי זלי בשׁלמא

List of Articles
번호 분류 제목
260 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 01
259 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 02
258 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 03
257 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 04
256 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 05
255 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 06
254 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 07
253 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 08
252 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 09
251 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 10
250 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 11
249 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 12
248 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 13
247 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 14
246 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 15
245 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 16
244 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 17
243 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 18
242 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 19
241 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 20
240 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 21
239 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 22
238 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 23
237 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 24
236 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 25
235 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 26
234 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 27
233 Matthew Peshitta NT, Hebrew Letters, Matthew, Chapter 28
232 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 01
231 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 02
230 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 03
229 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 04
228 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 05
227 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 06
226 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 07
225 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 08
224 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 09
223 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 10
222 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 11
221 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 12
220 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 13
219 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 14
218 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 15
217 Mark Peshitta NT, Hebrew Letters, Mark, Chapter 16
216 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 01
215 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 02
214 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 03
213 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 04
212 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 05
211 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 06
» Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 07
209 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 08
208 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 09
207 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 10
206 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 11
205 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 12
204 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 13
203 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 14
202 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 15
201 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 16
200 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 17
199 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 18
198 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 19
197 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 20
196 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 21
195 Luke Peshitta NT, Hebrew Letters, Luke, Chapter 22
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소