Skip to content

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

5:1 καὶ ᾖσαν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες
5:2 ἀπεκαλύφθη ἀποκάλυμμα ἐν Ισραηλ ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαὸν εὐλογεῖτε κύριον
5:3 ἀκούσατε βασιλεῖς καὶ ἐνωτίσασθε σατράπαι ἐγώ εἰμι τῷ κυρίῳ ἐγώ εἰμι ᾄσομαι ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ
5:4 κύριε ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηιρ ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη καὶ ὁ οὐρανὸς ἔσταξεν δρόσους καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ
5:5 ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου Ελωι τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ
5:6 ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούς ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας
5:7 ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ισραηλ ἐξέλιπον ἕως οὗ ἀναστῇ Δεββωρα ἕως οὗ ἀναστῇ μήτηρ ἐν Ισραηλ
5:8 ἐξελέξαντο θεοὺς καινούς τότε ἐπολέμησαν πόλεις ἀρχόντων θυρεὸς ἐὰν ὀφθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ
5:9 ἡ καρδία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ εὐλογεῖτε κύριον
5:10 ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνου θηλείας μεσημβρίας καθήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ᾽ ὁδῷ
5:11 διηγεῖσθε ἀπὸ φωνῆς ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον ὑδρευομένων ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνας κυρίῳ δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ισραηλ τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου
5:12 ἐξεγείρου ἐξεγείρου Δεββωρα ἐξεγείρου ἐξεγείρου λάλησον ᾠδήν ἀνάστα Βαρακ καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου υἱὸς Αβινεεμ
5:13 τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς
5:14 ἐξ ἐμοῦ Εφραιμ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺς ἐν τῷ Αμαληκ ὀπίσω σου Βενιαμιν ἐν τοῖς λαοῖς σου ἐν ἐμοὶ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἕλκοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραμματέως
5:15 καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας καὶ Βαρακ οὕτως Βαρακ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ εἰς τὰς μερίδας Ρουβην μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν
5:16 εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων εἰς διαιρέσεις Ρουβην μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας
5:17 Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐσκήνωσεν καὶ Δαν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις Ασηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει
5:18 Ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ
5:19 ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς παρετάξαντο τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θανααχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδω δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον
5:20 ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισαρα
5:21 χειμάρρους Κισων ἐξέσυρεν αὐτούς χειμάρρους ἀρχαίων χειμάρρους Κισων καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή
5:22 τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ
5:23 καταρᾶσθε Μηρωζ εἶπεν ἄγγελος κυρίου καταρᾶσθε ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν αὐτήν ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς
5:24 εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη
5:25 ὕδωρ ᾔτησεν γάλα ἔδωκεν ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον
5:26 χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησεν Σισαρα διήλωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ
5:27 ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήθη ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν καθὼς κατεκλίθη ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς
5:28 διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν μήτηρ Σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ διότι ᾐσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρμάτων αὐτοῦ
5:29 αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ
5:30 οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα οἰκτίρμων οἰκτιρήσει εἰς κεφαλὴν ἀνδρός σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισαρα σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας βάμματα ποικιλτῶν αὐτά τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα
5:31 οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη


List of Articles
번호 분류 제목
1227 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 12
1226 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 13
1225 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 14
1224 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 15
1223 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 16
1222 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 17
1221 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 18
1220 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 19
1219 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 20
1218 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 21
1217 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 22
1216 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 23
1215 Joshua Greek LXX(Rahlps), Joshua, Chapter 24
1214 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 01
1213 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 02
1212 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 03
1211 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 04
» Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 05
1209 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 06
1208 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 07
1207 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 08
1206 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 09
1205 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 10
1204 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 11
1203 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 12
1202 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 13
1201 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 14
1200 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 15
1199 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 16
1198 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 17
1197 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 18
1196 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 19
1195 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 20
1194 Judges Greek LXX(Rahlps), Judges, Chapter 21
1193 Ruth Greek LXX(Rahlps), Ruth, Chapter 01
1192 Ruth Greek LXX(Rahlps), Ruth, Chapter 02
1191 Ruth Greek LXX(Rahlps), Ruth, Chapter 03
1190 Ruth Greek LXX(Rahlps), Ruth, Chapter 04
1189 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 01
1188 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 02
1187 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 03
1186 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 04
1185 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 05
1184 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 06
1183 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 07
1182 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 08
1181 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 09
1180 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 10
1179 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 11
1178 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 12
1177 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 13
1176 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 14
1175 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 15
1174 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 16
1173 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 17
1172 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 18
1171 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 19
1170 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 20
1169 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 21
1168 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 22
1167 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 23
1166 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 24
1165 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 25
1164 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 26
1163 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 27
1162 1 Samuel Greek LXX(Rahlps), 1 Samuel, Chapter 28
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Ecclesyna Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소