Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

12:1 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα
12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν.
12:3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι.
12:4 Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι.
12:5 καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται· υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·
12:6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
12:7 εἰς παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός. τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;
12:8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε.
12:9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολὺ [δὲ] μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν;
12:10 οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ.
12:11 πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι᾽ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης.
12:12 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε,
12:13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον.
12:14 Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον,
12:15 ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ δι᾽ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί,
12:16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ.
12:17 ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν.
12:18 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ
12:19 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον,
12:20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον· κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·
12:21 καί, οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωϋσῆς εἶπεν· ἔκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος.
12:22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει
12:23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς καὶ κριτῇ θεῷ πάντων καὶ πνεύμασιν δικαίων τετελειωμένων
12:24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.
12:25 Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι,
12:26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.
12:27 τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ [τὴν] τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.
12:28 Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι᾽ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους·
12:29 καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.


List of Articles
번호 분류 제목
105 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 07
104 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 08
103 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 09
102 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 10
101 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 11
100 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 12
99 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 13
98 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 01
97 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 02
96 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 03
95 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 04
94 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 05
93 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 06
92 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 01
91 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 02
90 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 03
89 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 04
88 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 05
87 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 06
86 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 01
85 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 02
84 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 03
83 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 04
82 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 01
81 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 02
80 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 03
79 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 04
78 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 01
77 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 02
76 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 03
75 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 04
74 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 05
73 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 01
72 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 02
71 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 03
70 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 01
69 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 02
68 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 03
67 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 04
66 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 05
65 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 06
64 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 01
63 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 02
62 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 03
61 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 04
60 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 01
59 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 02
58 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 03
57 Philemon Greek NA28 NT, Philemon, Chapter 01
56 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 01
55 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 02
54 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 03
53 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 04
52 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 05
51 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 06
50 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 07
49 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 08
48 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 09
47 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 10
46 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 11
» Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 12
44 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 13
43 James Greek NA28 NT, James, Chapter 01
42 James Greek NA28 NT, James, Chapter 02
41 James Greek NA28 NT, James, Chapter 03
40 James Greek NA28 NT, James, Chapter 04
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소