Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

10:1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·
10:2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;
10:3 ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν·
10:4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.
10:5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει· θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·
10:6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.
10:7 τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ θεὸς τὸ θέλημά σου.
10:8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται,
10:9 τότε εἴρηκεν· ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ,
10:10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ.
10:11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας,
10:12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ,
10:13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
10:14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.
10:15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι·
10:16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,
10:17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.
10:18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.
10:19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ,
10:20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
10:21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,
10:22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ·
10:23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος,
10:24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,
10:25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.
10:26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,
10:27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.
10:28 ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει·
10:29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;
10:30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω. καὶ πάλιν· κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.
10:31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.
10:32 Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων,
10:33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες.
10:34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.
10:35 Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν.
10:36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.
10:37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει·
10:38 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.
10:39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.


List of Articles
번호 분류 제목
105 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 07
104 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 08
103 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 09
102 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 10
101 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 11
100 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 12
99 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 13
98 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 01
97 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 02
96 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 03
95 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 04
94 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 05
93 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 06
92 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 01
91 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 02
90 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 03
89 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 04
88 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 05
87 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 06
86 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 01
85 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 02
84 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 03
83 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 04
82 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 01
81 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 02
80 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 03
79 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 04
78 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 01
77 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 02
76 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 03
75 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 04
74 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 05
73 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 01
72 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 02
71 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 03
70 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 01
69 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 02
68 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 03
67 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 04
66 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 05
65 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 06
64 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 01
63 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 02
62 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 03
61 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 04
60 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 01
59 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 02
58 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 03
57 Philemon Greek NA28 NT, Philemon, Chapter 01
56 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 01
55 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 02
54 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 03
53 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 04
52 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 05
51 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 06
50 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 07
49 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 08
48 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 09
» Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 10
46 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 11
45 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 12
44 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 13
43 James Greek NA28 NT, James, Chapter 01
42 James Greek NA28 NT, James, Chapter 02
41 James Greek NA28 NT, James, Chapter 03
40 James Greek NA28 NT, James, Chapter 04
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소