Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

4:1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,
4:2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,
4:3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης·
4:4 Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·
4:5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα,
4:6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
4:7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.
4:8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις.
4:9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν, εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς;
4:10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.
4:11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,
4:12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,
4:13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,
4:14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης,
4:15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, Χριστός,
4:16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ.
4:17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,
4:18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν,
4:19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.
4:20 Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,
4:21 εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ,
4:22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης,
4:23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν
4:24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.
4:25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.
4:26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ [τῷ] παροργισμῷ ὑμῶν,
4:27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.
4:28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.
4:29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν.
4:30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως.
4:31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.
4:32 γίνεσθε [δὲ] εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.


List of Articles
번호 분류 제목
105 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 07
104 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 08
103 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 09
102 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 10
101 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 11
100 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 12
99 2 Corinthians Greek NA28 NT, 2 Corinthians, Chapter 13
98 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 01
97 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 02
96 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 03
95 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 04
94 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 05
93 Galatians Greek NA28 NT, Galatians, Chapter 06
92 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 01
91 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 02
90 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 03
» Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 04
88 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 05
87 Ephesians Greek NA28 NT, Ephesians, Chapter 06
86 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 01
85 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 02
84 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 03
83 Philippians Greek NA28 NT, Philippians, Chapter 04
82 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 01
81 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 02
80 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 03
79 Colossians Greek NA28 NT, Colossians, Chapter 04
78 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 01
77 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 02
76 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 03
75 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 04
74 1 Thessalonians Greek NA28 NT, 1 Thesalonians, Chapter 05
73 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 01
72 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 02
71 2 Thessalonians Greek NA28 NT, 2 Thesalonians, Chapter 03
70 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 01
69 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 02
68 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 03
67 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 04
66 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 05
65 1 Timothy Greek NA28 NT, 1 Timothy, Chapter 06
64 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 01
63 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 02
62 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 03
61 2 Timothy Greek NA28 NT, 2 Timothy, Chapter 04
60 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 01
59 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 02
58 Titus Greek NA28 NT, Titus, Chapter 03
57 Philemon Greek NA28 NT, Philemon, Chapter 01
56 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 01
55 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 02
54 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 03
53 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 04
52 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 05
51 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 06
50 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 07
49 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 08
48 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 09
47 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 10
46 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 11
45 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 12
44 Hebrews Greek NA28 NT, Hebrews, Chapter 13
43 James Greek NA28 NT, James, Chapter 01
42 James Greek NA28 NT, James, Chapter 02
41 James Greek NA28 NT, James, Chapter 03
40 James Greek NA28 NT, James, Chapter 04
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소