Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

15:1 καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἐὰν στῇ Μωυσῆς καὶ Σαμουηλ πρὸ προσώπου μου οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον καὶ ἐξελθέτωσαν
15:2 καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ ποῦ ἐξελευσόμεθα καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς τάδε λέγει κύριος ὅσοι εἰς θάνατον εἰς θάνατον καὶ ὅσοι εἰς μάχαιραν εἰς μάχαιραν καὶ ὅσοι εἰς λιμόν εἰς λιμόν καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν
15:3 καὶ ἐκδικήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς τέσσαρα εἴδη λέγει κύριος τὴν μάχαιραν εἰς σφαγὴν καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰς βρῶσιν καὶ εἰς διαφθοράν
15:4 καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς διὰ Μανασση υἱὸν Εζεκιου βασιλέα Ιουδα περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ
15:5 τίς φείσεται ἐπὶ σοί Ιερουσαλημ καὶ τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί ἢ τίς ἀνακάμψει εἰς εἰρήνην σοι
15:6 σὺ ἀπεστράφης με λέγει κύριος ὀπίσω πορεύσῃ καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου καὶ διαφθερῶ σε καὶ οὐκέτι ἀνήσω αὐτούς
15:7 καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ ἐν πύλαις λαοῦ μου ἠτεκνώθησαν ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς κακίας αὐτῶν
15:8 ἐπληθύνθησαν χῆραι αὐτῶν ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης ἐπήγαγον ἐπὶ μητέρα νεανίσκου ταλαιπωρίαν ἐν μεσημβρίᾳ ἐπέρριψα ἐπ᾽ αὐτὴν ἐξαίφνης τρόμον καὶ σπουδήν
15:9 ἐκενώθη ἡ τίκτουσα ἑπτά ἀπεκάκησεν ἡ ψυχὴ αὐτῆς ἐπέδυ ὁ ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέρας κατῃσχύνθη καὶ ὠνειδίσθη τοὺς καταλοίπους αὐτῶν εἰς μάχαιραν δώσω ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
15:10 οἴμμοι ἐγώ μῆτερ ὡς τίνα με ἔτεκες ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ οὔτε ὠφέλησα οὔτε ὠφέλησέν με οὐδείς ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με
15:11 γένοιτο δέσποτα κατευθυνόντων αὐτῶν εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτῶν εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν
15:12 εἰ γνωσθήσεται σίδηρος καὶ περιβόλαιον χαλκοῦν
15:13 ἡ ἰσχύς σου καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου
15:14 καὶ καταδουλώσω σε κύκλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ ᾗ οὐκ ᾔδεις ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καυθήσεται
15:15 κύριε μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθῴωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με μὴ εἰς μακροθυμίαν γνῶθι ὡς ἔλαβον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν
15:16 ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους σου συντέλεσον αὐτούς καὶ ἔσται ὁ λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου ὅτι ἐπικέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπ᾽ ἐμοί κύριε παντοκράτωρ
15:17 οὐκ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παιζόντων ἀλλὰ εὐλαβούμην ἀπὸ προσώπου χειρός σου κατὰ μόνας ἐκαθήμην ὅτι πικρίας ἐνεπλήσθην
15:18 ἵνα τί οἱ λυποῦντές με κατισχύουσίν μου ἡ πληγή μου στερεά πόθεν ἰαθήσομαι γινομένη ἐγενήθη μοι ὡς ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν
15:19 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐὰν ἐπιστρέψῃς καὶ ἀποκαταστήσω σε καὶ πρὸ προσώπου μου στήσῃ καὶ ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου ὡς στόμα μου ἔσῃ καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σέ καὶ σὺ οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς
15:20 καὶ δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ ὡς τεῖχος ὀχυρὸν χαλκοῦν καὶ πολεμήσουσιν πρὸς σὲ καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ διότι μετὰ σοῦ εἰμι τοῦ σῴζειν σε
15:21 καὶ ἐξαιρεῖσθαί σε ἐκ χειρὸς πονηρῶν καὶ λυτρώσομαί σε ἐκ χειρὸς λοιμῶν


List of Articles
번호 분류 제목
435 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 32
434 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 33
433 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 34
432 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 25
431 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 26
430 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 37
429 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 38
428 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 39
427 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 40
426 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 41
425 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 42
424 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 43
423 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 44
422 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 45
421 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 46
420 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 47
419 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 48
418 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 49
417 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 50
416 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 51
415 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 52
414 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 53
413 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 54
412 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 55
411 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 56
410 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 57
409 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 58
408 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 59
407 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 60
406 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 61
405 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 62
404 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 63
403 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 64
402 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 65
401 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 66
400 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 01
399 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 02
398 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 03
397 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 04
396 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 05
395 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 06
394 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 07
393 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 08
392 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 09
391 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 10
390 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 11
389 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 12
388 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 13
387 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 14
» Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 15
385 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 16
384 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 17
383 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 18
382 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 19
381 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 20
380 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 21
379 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 22
378 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 23
377 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 24
376 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 25
375 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 26
374 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 27
373 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 28
372 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 29
371 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 30
370 Jeremiah Greek LXX(Rahlps), Jeremiah, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소