Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

28:1 οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου
28:2 ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν ὁ θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην βίᾳ καταφερομένη ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν ταῖς χερσίν
28:3 καὶ τοῖς ποσὶν καταπατηθήσεται ὁ στέφανος τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εφραιμ
28:4 καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ ὡς πρόδρομος σύκου ὁ ἰδὼν αὐτὸ πρὶν ἢ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαβεῖν θελήσει αὐτὸ καταπιεῖν
28:5 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος ὁ πλακεὶς τῆς δόξης τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ
28:6 καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι κρίσεως ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελεῖν
28:7 οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλανημένοι εἰσίν ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σικερα ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐξέστησαν διὰ τὸν οἶνον ἐσείσθησαν ἀπὸ τῆς μέθης τοῦ σικερα ἐπλανήθησαν τοῦτ᾽ ἔστι φάσμα
28:8 ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας
28:9 τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ γάλακτος οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστοῦ
28:10 θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προσδέχου ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
28:11 διὰ φαυλισμὸν χειλέων διὰ γλώσσης ἑτέρας ὅτι λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ
28:12 λέγοντες αὐτῷ τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι καὶ τοῦτο τὸ σύντριμμα καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν
28:13 καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον κυρίου τοῦ θεοῦ θλῖψις ἐπὶ θλῖψιν ἐλπὶς ἐπ᾽ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύσουσιν καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται
28:14 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ
28:15 ὅτι εἴπατε ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα
28:16 διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ
28:17 καὶ θήσω κρίσιν εἰς ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταθμούς καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύδει ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ὑμᾶς καταιγίς
28:18 μὴ καὶ ἀφέλῃ ὑμῶν τὴν διαθήκην τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ᾅδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ καταιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθῃ ἔσεσθε αὐτῇ εἰς καταπάτημα
28:19 ὅταν παρέλθῃ λήμψεται ὑμᾶς πρωὶ πρωὶ παρελεύσεται ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά μάθετε ἀκούειν
28:20 στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι αὐτοὶ δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ἡμᾶς συναχθῆναι
28:21 ὥσπερ ὄρος ἀσεβῶν ἀναστήσεται καὶ ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαβαων μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτοῦ πικρίας ἔργον ὁ δὲ θυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται καὶ ἡ πικρία αὐτοῦ ἀλλοτρία
28:22 καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἃ ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
28:23 ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τῆς φωνῆς μου προσέχετε καὶ ἀκούετε τοὺς λόγους μου
28:24 μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν μέλλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν ἢ σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν
28:25 οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ αὐτῆς τὸ πρόσωπον τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις σου
28:26 καὶ παιδευθήσῃ κρίματι θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ
28:27 οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάνθιον οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ κύμινον ἀλλὰ ῥάβδῳ ἐκτινάσσεται τὸ μελάνθιον τὸ δὲ κύμινον
28:28 μετὰ ἄρτου βρωθήσεται οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ἐγὼ ὑμῖν ὀργισθήσομαι οὐδὲ φωνὴ τῆς πικρίας μου καταπατήσει ὑμᾶς

28:29 καὶ ταῦτα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐξῆλθεν τὰ τέρατα βουλεύσασθε ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν


List of Articles
번호 분류 제목
501 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 03
500 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 04
499 Obadiah Greek LXX(Rahlps), Obadiah, Chapter 01
498 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 01
497 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 02
496 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 03
495 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 04
494 Nahum Greek LXX(Rahlps), Nahum, Chapter 01
493 Nahum Greek LXX(Rahlps), Nahum, Chapter 02
492 Nahum Greek LXX(Rahlps), Nahum, Chapter 03
491 Habakkuk Greek LXX(Rahlps), Habakkuk, Chapter 01
490 Habakkuk Greek LXX(Rahlps), Habakkuk, Chapter 02
489 Habakkuk Greek LXX(Rahlps), Habakkuk, Chapter 03
488 Zephaniah Greek LXX(Rahlps), Zephaniah, Chapter 01
487 Zephaniah Greek LXX(Rahlps), Zephaniah, Chapter 02
486 Zephaniah Greek LXX(Rahlps), Zephaniah, Chapter 03
485 Haggai Greek LXX(Rahlps), Haggai, Chapter 01
484 Haggai Greek LXX(Rahlps), Haggai, Chapter 02
483 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 01
482 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 02
481 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 03
480 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 04
479 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 05
478 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 06
477 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 07
476 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 08
475 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 09
474 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 10
473 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 11
472 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 12
471 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 13
470 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 14
469 Malachi Greek LXX(Rahlps), Malachi, Chapter 01
468 Malachi Greek LXX(Rahlps), Malachi, Chapter 02
467 Malachi Greek LXX(Rahlps), Malachi, Chapter 03
466 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 01
465 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 02
464 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 03
463 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 04
462 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 05
461 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 06
460 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 07
459 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 08
458 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 09
457 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 10
456 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 11
455 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 12
454 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 13
453 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 14
452 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 15
451 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 16
450 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 17
449 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 18
448 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 19
447 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 20
446 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 21
445 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 22
444 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 23
443 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 24
442 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 25
441 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 26
440 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 27
» Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 28
438 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 29
437 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 30
436 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소