Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

10:1 οὐαὶ τοῖς γράφουσιν πονηρίαν γράφοντες γὰρ πονηρίαν γράφουσιν
10:2 ἐκκλίνοντες κρίσιν πτωχῶν ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων τοῦ λαοῦ μου ὥστε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς ἁρπαγὴν καὶ ὀρφανὸν εἰς προνομήν
10:3 καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκοπῆς ἡ γὰρ θλῖψις ὑμῖν πόρρωθεν ἥξει καὶ πρὸς τίνα καταφεύξεσθε τοῦ βοηθηθῆναι καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν
10:4 τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἐπαγωγήν ἐπὶ πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ᾽ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
10:5 οὐαὶ Ἀσσυρίοις ἡ ῥάβδος τοῦ θυμοῦ μου καὶ ὀργῆς ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
10:6 τὴν ὀργήν μου εἰς ἔθνος ἄνομον ἀποστελῶ καὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω ποιῆσαι σκῦλα καὶ προνομὴν καὶ καταπατεῖν τὰς πόλεις καὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς κονιορτόν
10:7 αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεθυμήθη καὶ τῇ ψυχῇ οὐχ οὕτως λελόγισται ἀλλὰ ἀπαλλάξει ὁ νοῦς αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔθνη ἐξολεθρεῦσαι οὐκ ὀλίγα
10:8 καὶ ἐὰν εἴπωσιν αὐτῷ σὺ μόνος εἶ ἄρχων
10:9 καὶ ἐρεῖ οὐκ ἔλαβον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βαβυλῶνος καὶ Χαλαννη οὗ ὁ πύργος ᾠκοδομήθη καὶ ἔλαβον Ἀραβίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ Σαμάρειαν
10:10 ὃν τρόπον ταύτας ἔλαβον ἐν τῇ χειρί μου καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήμψομαι ὀλολύξατε τὰ γλυπτὰ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν Σαμαρείᾳ
10:11 ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς χειροποιήτοις αὐτῆς οὕτως ποιήσω καὶ Ιερουσαλημ καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς
10:12 καὶ ἔσται ὅταν συντελέσῃ κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
10:13 εἶπεν γάρ τῇ ἰσχύι ποιήσω καὶ τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας
10:14 καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήμψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιὰν καὶ ὡς καταλελειμμένα ᾠὰ ἀρῶ καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με ἢ ἀντείπῃ μοι
10:15 μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ κόπτοντος ἐν αὐτῇ ἢ ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκοντος αὐτόν ὡσαύτως ἐάν τις ἄρῃ ῥάβδον ἢ ξύλον
10:16 καὶ οὐχ οὕτως ἀλλὰ ἀποστελεῖ κύριος σαβαωθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ καιόμενον καυθήσεται
10:17 καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ισραηλ εἰς πῦρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
10:18 ἀποσβεσθήσεται τὰ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί καὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκῶν καὶ ἔσται ὁ φεύγων ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης
10:19 καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀπ᾽ αὐτῶν ἔσονται ἀριθμός καὶ παιδίον γράψει αὐτούς
10:20 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκέτι προστεθήσεται τὸ καταλειφθὲν Ισραηλ καὶ οἱ σωθέντες τοῦ Ιακωβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτούς ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ τῇ ἀληθείᾳ
10:21 καὶ ἔσται τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ιακωβ ἐπὶ θεὸν ἰσχύοντα
10:22 καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ
10:23 ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει ὁ θεὸς ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ
10:24 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος σαβαωθ μὴ φοβοῦ ὁ λαός μου οἱ κατοικοῦντες ἐν Σιων ἀπὸ Ἀσσυρίων ὅτι ἐν ῥάβδῳ πατάξει σε πληγὴν γὰρ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ τοῦ ἰδεῖν ὁδὸν Αἰγύπτου
10:25 ἔτι γὰρ μικρὸν καὶ παύσεται ἡ ὀργή ὁ δὲ θυμός μου ἐπὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν
10:26 καὶ ἐπεγερεῖ ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτοὺς κατὰ τὴν πληγὴν τὴν Μαδιαμ ἐν τόπῳ θλίψεως καὶ ὁ θυμὸς αὐτοῦ τῇ ὁδῷ τῇ κατὰ θάλασσαν εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ᾽ Αἴγυπτον
10:27 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀφαιρεθήσεται ὁ φόβος αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ ὁ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὤμου σου καὶ καταφθαρήσεται ὁ ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὤμων ὑμῶν
10:28 ἥξει γὰρ εἰς τὴν πόλιν Αγγαι καὶ παρελεύσεται εἰς Μαγεδω καὶ ἐν Μαχμας θήσει τὰ σκεύη αὐτοῦ
10:29 καὶ παρελεύσεται φάραγγα καὶ ἥξει εἰς Αγγαι φόβος λήμψεται Ραμα πόλιν Σαουλ φεύξεται
10:30 ἡ θυγάτηρ Γαλλιμ ἐπακούσεται Λαισα ἐπακούσεται Αναθωθ
10:31 ἐξέστη Μαδεβηνα καὶ οἱ κατοικοῦντες Γιββιρ παρακαλεῖτε
10:32 σήμερον ἐν ὁδῷ τοῦ μεῖναι τῇ χειρὶ παρακαλεῖτε τὸ ὄρος τὴν θυγατέρα Σιων καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἐν Ιερουσαλημ
10:33 ἰδοὺ γὰρ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ συνταράσσει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος καὶ οἱ ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συντριβήσονται καὶ οἱ ὑψηλοὶ ταπεινωθήσονται
10:34 καὶ πεσοῦνται οἱ ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ ὁ δὲ Λίβανος σὺν τοῖς ὑψηλοῖς πεσεῖται


List of Articles
번호 분류 제목
501 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 03
500 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 04
499 Obadiah Greek LXX(Rahlps), Obadiah, Chapter 01
498 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 01
497 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 02
496 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 03
495 Jonah Greek LXX(Rahlps), Jonah, Chapter 04
494 Nahum Greek LXX(Rahlps), Nahum, Chapter 01
493 Nahum Greek LXX(Rahlps), Nahum, Chapter 02
492 Nahum Greek LXX(Rahlps), Nahum, Chapter 03
491 Habakkuk Greek LXX(Rahlps), Habakkuk, Chapter 01
490 Habakkuk Greek LXX(Rahlps), Habakkuk, Chapter 02
489 Habakkuk Greek LXX(Rahlps), Habakkuk, Chapter 03
488 Zephaniah Greek LXX(Rahlps), Zephaniah, Chapter 01
487 Zephaniah Greek LXX(Rahlps), Zephaniah, Chapter 02
486 Zephaniah Greek LXX(Rahlps), Zephaniah, Chapter 03
485 Haggai Greek LXX(Rahlps), Haggai, Chapter 01
484 Haggai Greek LXX(Rahlps), Haggai, Chapter 02
483 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 01
482 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 02
481 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 03
480 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 04
479 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 05
478 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 06
477 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 07
476 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 08
475 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 09
474 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 10
473 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 11
472 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 12
471 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 13
470 Zechariah Greek LXX(Rahlps), Zechariah, Chapter 14
469 Malachi Greek LXX(Rahlps), Malachi, Chapter 01
468 Malachi Greek LXX(Rahlps), Malachi, Chapter 02
467 Malachi Greek LXX(Rahlps), Malachi, Chapter 03
466 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 01
465 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 02
464 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 03
463 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 04
462 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 05
461 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 06
460 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 07
459 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 08
458 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 09
» Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 10
456 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 11
455 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 12
454 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 13
453 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 14
452 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 15
451 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 16
450 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 17
449 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 18
448 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 19
447 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 20
446 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 21
445 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 22
444 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 23
443 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 24
442 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 25
441 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 26
440 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 27
439 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 28
438 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 29
437 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 30
436 Isaiah Greek LXX(Rahlps), Isaiah, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소