Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

7:1 οἴμμοι ὅτι ἐγενόμην ὡς συνάγων καλάμην ἐν ἀμήτῳ καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγήτῳ οὐχ ὑπάρχοντος βότρυος τοῦ φαγεῖν τὰ πρωτόγονα οἴμμοι ψυχή
7:2 ὅτι ἀπόλωλεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατορθῶν ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει πάντες εἰς αἵματα δικάζονται ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐκθλίβουσιν ἐκθλιβῇ
7:3 ἐπὶ τὸ κακὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζουσιν ὁ ἄρχων αἰτεῖ καὶ ὁ κριτὴς εἰρηνικοὺς λόγους ἐλάλησεν καταθύμιον ψυχῆς αὐτοῦ ἐστιν καὶ ἐξελοῦμαι
7:4 τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν ὡς σὴς ἐκτρώγων καὶ βαδίζων ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς οὐαὶ οὐαί αἱ ἐκδικήσεις σου ἥκασιν νῦν ἔσονται κλαυθμοὶ αὐτῶν
7:5 μὴ καταπιστεύετε ἐν φίλοις καὶ μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἡγουμένοις ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου φύλαξαι τοῦ ἀναθέσθαι τι αὐτῇ
7:6 διότι υἱὸς ἀτιμάζει πατέρα θυγάτηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτῆς νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς ἐχθροὶ ἀνδρὸς πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
7:7 ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπιβλέψομαι ὑπομενῶ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου εἰσακούσεταί μου ὁ θεός μου
7:8 μὴ ἐπίχαιρέ μοι ἡ ἐχθρά μου ὅτι πέπτωκα καὶ ἀναστήσομαι διότι ἐὰν καθίσω ἐν τῷ σκότει κύριος φωτιεῖ μοι
7:9 ὀργὴν κυρίου ὑποίσω ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ ἕως τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίκην μου καὶ ποιήσει τὸ κρίμα μου καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς ὄψομαι τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
7:10 καὶ ὄψεται ἡ ἐχθρά μου καὶ περιβαλεῖται αἰσχύνην ἡ λέγουσα πρός με ποῦ κύριος ὁ θεός σου οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπόψονται αὐτήν νῦν ἔσται εἰς καταπάτημα ὡς πηλὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς
7:11 ἡμέρας ἀλοιφῆς πλίνθου ἐξάλειψίς σου ἡ ἡμέρα ἐκείνη καὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου
7:12 ἡ ἡμέρα ἐκείνη καὶ αἱ πόλεις σου ἥξουσιν εἰς ὁμαλισμὸν καὶ εἰς διαμερισμὸν Ἀσσυρίων καὶ αἱ πόλεις σου αἱ ὀχυραὶ εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου ἕως τοῦ ποταμοῦ Συρίας ἡμέρα ὕδατος καὶ θορύβου
7:13 καὶ ἔσται ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν σὺν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν ἐκ καρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν
7:14 ποίμαινε λαόν σου ἐν ῥάβδῳ σου πρόβατα κληρονομίας σου κατασκηνοῦντας καθ᾽ ἑαυτοὺς δρυμὸν ἐν μέσῳ τοῦ Καρμήλου νεμήσονται τὴν Βασανῖτιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος
7:15 καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ Αἰγύπτου ὄψεσθε θαυμαστά
7:16 ὄψονται ἔθνη καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος αὐτῶν ἐπιθήσουσιν χεῖρας ἐπὶ τὸ στόμα αὐτῶν τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποκωφωθήσονται
7:17 λείξουσιν χοῦν ὡς ὄφεις σύροντες γῆν συγχυθήσονται ἐν συγκλεισμῷ αὐτῶν ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἐκστήσονται καὶ φοβηθήσονται ἀπὸ σοῦ
7:18 τίς θεὸς ὥσπερ σύ ἐξαίρων ἀδικίας καὶ ὑπερβαίνων ἀσεβείας τοῖς καταλοίποις τῆς κληρονομίας αὐτοῦ καὶ οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὐτοῦ ὅτι θελητὴς ἐλέους ἐστίν
7:19 αὐτὸς ἐπιστρέψει καὶ οἰκτιρήσει ἡμᾶς καταδύσει τὰς ἀδικίας ἡμῶν καὶ ἀπορριφήσονται εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
7:20 δώσεις ἀλήθειαν τῷ Ιακωβ ἔλεον τῷ Αβρααμ καθότι ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν


List of Articles
번호 분류 제목
567 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 36
566 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 37
565 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 38
564 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 39
563 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 40
562 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 41
561 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 42
560 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 43
559 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 44
558 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 45
557 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 46
556 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 47
555 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 48
554 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 49
553 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 50
552 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 51
551 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 01
550 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 02
549 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 03
548 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 04
547 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 05
546 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 06
545 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 07
544 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 08
543 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 09
542 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 10
541 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 11
540 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 12
539 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 13
538 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 14
537 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 15
536 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 16
535 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 17
534 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 18
533 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 01
532 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 02
531 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 03
530 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 04
529 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 05
528 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 06
527 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 07
526 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 08
525 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 09
524 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 10
523 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 11
522 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 12
521 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 13
520 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 14
519 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 01
518 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 02
517 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 03
516 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 04
515 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 05
514 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 06
513 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 07
512 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 08
511 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 09
510 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 01
509 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 02
508 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 03
507 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 04
506 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 05
505 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 06
» Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 07
503 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 01
502 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 02
목록
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소