Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

2:1 [ψαλμὸς τῷ Σαλωμων περὶ Ιερουσαλημ] ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐν κριῷ κατέβαλε τείχη ὀχυρά καὶ οὐκ ἐκώλυσας
2:2 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου ἔθνη ἀλλότρια κατεπατοῦσαν ἐν ὑποδήμασιν αὐτῶν ἐν ὑπερηφανίᾳ
2:3 ἀνθ᾽ ὧν οἱ υἱοὶ Ιερουσαλημ ἐμίαναν τὰ ἅγια κυρίου ἐβεβηλοῦσαν τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ἐν ἀνομίαις
2:4 ἕνεκεν τούτων εἶπεν ἀπορρίψατε αὐτὰ μακρὰν ἀπ᾽ ἐμοῦ οὐκ εὐδοκῶ ἐν αὐτοῖς
2:5 τὸ κάλλος τῆς δόξης αὐτῆς ἐξουθενώθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἠτιμώθη ἕως εἰς τέλος
2:6 οἱ υἱοὶ καὶ αἱ θυγατέρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πονηρᾷ ἐν σφραγῖδι ὁ τράχηλος αὐτῶν ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν
2:7 κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐποίησεν αὐτοῖς ὅτι ἐγκατέλιπεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας κατισχυόντων
2:8 ἀπέστρεψεν γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ ἐλέους αὐτῶν νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν εἰς ἅπαξ ὅτι πονηρὰ ἐποίησαν εἰς ἅπαξ τοῦ μὴ ἀκούειν
2:9 καὶ ὁ οὐρανὸς ἐβαρυθύμησεν καὶ ἡ γῆ ἐβδελύξατο αὐτούς ὅτι οὐκ ἐποίησε πᾶς ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτῆς ὅσα ἐποίησαν
2:10 καὶ γνώσεται ἡ γῆ τὰ κρίματά σου πάντα τὰ δίκαια ὁ θεός
2:11 ἔστησαν τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ εἰς ἐμπαιγμὸν ἀντὶ πορνῶν ἐν αὐτῇ πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰσεπορεύετο κατέναντι τοῦ ἡλίου
2:12 ἐνέπαιζον ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν καθὰ ἐποίουν αὐτοί ἀπέναντι τοῦ ἡλίου παρεδειγμάτισαν ἀδικίας αὐτῶν
2:13 καὶ θυγατέρες Ιερουσαλημ βέβηλοι κατὰ τὸ κρίμα σου ἀνθ᾽ ὧν αὐταὶ ἐμιαίωσαν αὑτὰς ἐν φυρμῷ ἀναμείξεως
2:14 τὴν κοιλίαν μου καὶ τὰ σπλάγχνα μου πονῶ ἐπὶ τούτοις
2:15 ἐγὼ δικαιώσω σε ὁ θεός ἐν εὐθύτητι καρδίας ὅτι ἐν τοῖς κρίμασίν σου ἡ δικαιοσύνη σου ὁ θεός
2:16 ὅτι ἀπέδωκας τοῖς ἁμαρτωλοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν τὰς πονηρὰς σφόδρα
2:17 ἀνεκάλυψας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἵνα φανῇ τὸ κρίμα σου ἐξήλειψας τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς
2:18 ὁ θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ οὐ θαυμάσει πρόσωπον
2:19 ὠνείδισαν γὰρ ἔθνη Ιερουσαλημ ἐν καταπατήσει κατεσπάσθη τὸ κάλλος αὐτῆς ἀπὸ θρόνου δόξης
2:20 περιεζώσατο σάκκον ἀντὶ ἐνδύματος εὐπρεπείας σχοινίον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἀντὶ στεφάνου
2:21 περιείλατο μίτραν δόξης ἣν περιέθηκεν αὐτῇ ὁ θεός ἐν ἀτιμίᾳ τὸ κάλλος αὐτῆς ἀπερρίφη ἐπὶ τὴν γῆν
2:22 καὶ ἐγὼ εἶδον καὶ ἐδεήθην τοῦ προσώπου κυρίου καὶ εἶπον ἱκάνωσον κύριε τοῦ βαρύνεσθαι χεῖρά σου ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ἐπαγωγῇ ἐθνῶν
2:23 ὅτι ἐνέπαιξαν καὶ οὐκ ἐφείσαντο ἐν ὀργῇ καὶ θυμῷ μετὰ μηνίσεως καὶ συντελεσθήσονται ἐὰν μὴ σύ κύριε ἐπιτιμήσῃς αὐτοῖς ἐν ὀργῇ σου
2:24 ὅτι οὐκ ἐν ζήλει ἐποίησαν ἀλλ᾽ ἐν ἐπιθυμίᾳ ψυχῆς ἐκχέαι τὴν ὀργὴν αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἐν ἁρπάγματι
2:25 μὴ χρονίσῃς ὁ θεός τοῦ ἀποδοῦναι αὐτοῖς εἰς κεφαλάς τοῦ εἰπεῖν τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ δράκοντος ἐν ἀτιμίᾳ
2:26 καὶ οὐκ ἐχρόνισα ἕως ἔδειξέν μοι ὁ θεὸς τὴν ὕβριν αὐτοῦ ἐκκεκεντημένον ἐπὶ τῶν ὀρέων Αἰγύπτου ὑπὲρ ἐλάχιστον ἐξουδενωμένον ἐπὶ γῆς καὶ θαλάσσης
2:27 τὸ σῶμα αὐτοῦ διαφερόμενον ἐπὶ κυμάτων ἐν ὕβρει πολλῇ καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων ὅτι ἐξουθένωσεν αὐτὸν ἐν ἀτιμίᾳ
2:28 οὐκ ἐλογίσατο ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν καὶ τὸ ὕστερον οὐκ ἐλογίσατο
2:29 εἶπεν ἐγὼ κύριος γῆς καὶ θαλάσσης ἔσομαι καὶ οὐκ ἐπέγνω ὅτι ὁ θεὸς μέγας κραταιὸς ἐν ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ
2:30 αὐτὸς βασιλεὺς ἐπὶ τῶν οὐρανῶν καὶ κρίνων βασιλεῖς καὶ ἀρχάς
2:31 ὁ ἀνιστῶν ἐμὲ εἰς δόξαν καὶ κοιμίζων ὑπερηφάνους εἰς ἀπώλειαν αἰῶνος ἐν ἀτιμίᾳ ὅτι οὐκ ἔγνωσαν αὐτόν
2:32 καὶ νῦν ἴδετε οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς τὸ κρίμα τοῦ κυρίου ὅτι μέγας βασιλεὺς καὶ δίκαιος κρίνων τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν
2:33 εὐλογεῖτε τὸν θεόν οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐν ἐπιστήμῃ ὅτι τὸ ἔλεος κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν μετὰ κρίματος
2:34 τοῦ διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἁμαρτωλοῦ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλοῖς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
2:35 καὶ ἐλεῆσαι δίκαιον ἀπὸ ταπεινώσεως ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλῷ ἀνθ᾽ ὧν ἐποίησεν δικαίῳ
2:36 ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ὑπομονῇ ποιῆσαι κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ παρεστάναι διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι
2:37 εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον δούλων αὐτοῦ


List of Articles
번호 분류 제목
567 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 36
566 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 37
565 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 38
564 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 39
563 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 40
562 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 41
561 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 42
560 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 43
559 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 44
558 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 45
557 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 46
556 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 47
555 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 48
554 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 49
553 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 50
552 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 51
551 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 01
» Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 02
549 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 03
548 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 04
547 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 05
546 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 06
545 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 07
544 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 08
543 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 09
542 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 10
541 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 11
540 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 12
539 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 13
538 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 14
537 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 15
536 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 16
535 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 17
534 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 18
533 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 01
532 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 02
531 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 03
530 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 04
529 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 05
528 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 06
527 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 07
526 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 08
525 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 09
524 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 10
523 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 11
522 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 12
521 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 13
520 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 14
519 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 01
518 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 02
517 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 03
516 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 04
515 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 05
514 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 06
513 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 07
512 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 08
511 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 09
510 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 01
509 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 02
508 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 03
507 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 04
506 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 05
505 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 06
504 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 07
503 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 01
502 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 02
목록
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소