Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

38:1 τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος
38:2 παρὰ γὰρ ὑψίστου ἐστὶν ἴασις καὶ παρὰ βασιλέως λήμψεται δόμα
38:3 ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται
38:4 κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς
38:5 οὐκ ἀπὸ ξύλου ἐγλυκάνθη ὕδωρ εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ
38:6 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ
38:7 ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσεν καὶ ἦρεν τὸν πόνον αὐτοῦ μυρεψὸς ἐν τούτοις ποιήσει μεῖγμα
38:8 καὶ οὐ μὴ συντελεσθῇ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰρήνη παρ᾽ αὐτοῦ ἐστιν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς
38:9 τέκνον ἐν ἀρρωστήματί σου μὴ παράβλεπε ἀλλ᾽ εὖξαι κυρίῳ καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε
38:10 ἀπόστησον πλημμέλειαν καὶ εὔθυνον χεῖρας καὶ ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίαν
38:11 δὸς εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως καὶ λίπανον προσφορὰν ὡς μὴ ὑπάρχων
38:12 καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος καὶ μὴ ἀποστήτω σου καὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία
38:13 ἔστιν καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐοδία
38:14 καὶ γὰρ αὐτοὶ κυρίου δεηθήσονται ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεως
38:15 ὁ ἁμαρτάνων ἔναντι τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦ
38:16 τέκνον ἐπὶ νεκρῷ κατάγαγε δάκρυα καὶ ὡς δεινὰ πάσχων ἔναρξαι θρήνου κατὰ δὲ τὴν κρίσιν αὐτοῦ περίστειλον τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν ταφὴν αὐτοῦ
38:17 πίκρανον κλαυθμὸν καὶ θέρμανον κοπετὸν καὶ ποίησον τὸ πένθος κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ ἡμέραν μίαν καὶ δύο χάριν διαβολῆς καὶ παρακλήθητι λύπης ἕνεκα
38:18 ἀπὸ λύπης γὰρ ἐκβαίνει θάνατος καὶ λύπη καρδίας κάμψει ἰσχύν
38:19 ἐν ἐπαγωγῇ παραμένει καὶ λύπη καὶ βίος πτωχοῦ κατὰ καρδίας
38:20 μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν καρδίαν σου ἀπόστησον αὐτὴν μνησθεὶς τὰ ἔσχατα
38:21 μὴ ἐπιλάθῃ οὐ γάρ ἐστιν ἐπάνοδος καὶ τοῦτον οὐκ ὠφελήσεις καὶ σεαυτὸν κακώσεις
38:22 μνήσθητι τὸ κρίμα μου ὅτι οὕτως καὶ τὸ σόν ἐμοὶ ἐχθὲς καὶ σοὶ σήμερον
38:23 ἐν ἀναπαύσει νεκροῦ κατάπαυσον τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ παρακλήθητι ἐν αὐτῷ ἐν ἐξόδῳ πνεύματος αὐτοῦ
38:24 σοφία γραμματέως ἐν εὐκαιρίᾳ σχολῆς καὶ ὁ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισθήσεται
38:25 τί σοφισθήσεται ὁ κρατῶν ἀρότρου καὶ καυχώμενος ἐν δόρατι κέντρου βόας ἐλαύνων καὶ ἀναστρεφόμενος ἐν ἔργοις αὐτῶν καὶ ἡ διήγησις αὐτοῦ ἐν υἱοῖς ταύρων
38:26 καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐκδοῦναι αὔλακας καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰς χορτάσματα δαμάλεων
38:27 οὕτως πᾶς τέκτων καὶ ἀρχιτέκτων ὅστις νύκτωρ ὡς ἡμέρας διάγει οἱ γλύφοντες γλύμματα σφραγίδων καὶ ἡ ἐπιμονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ τελέσαι ἔργον
38:28 οὕτως χαλκεὺς καθήμενος ἐγγὺς ἄκμονος καὶ καταμανθάνων ἔργα σιδήρου ἀτμὶς πυρὸς τήξει σάρκας αὐτοῦ καὶ ἐν θέρμῃ καμίνου διαμαχήσεται φωνῇ σφύρης κλινεῖ τὸ οὖς αὐτοῦ καὶ κατέναντι ὁμοιώματος σκεύους οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς συντέλειαν ἔργων καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ κοσμῆσαι ἐπὶ συντελείας
38:29 οὕτως κεραμεὺς καθήμενος ἐν ἔργῳ αὐτοῦ καὶ συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχόν ὃς ἐν μερίμνῃ κεῖται διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐναρίθμιος πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτοῦ
38:30 ἐν βραχίονι αὐτοῦ τυπώσει πηλὸν καὶ πρὸ ποδῶν κάμψει ἰσχὺν αὐτοῦ καρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρῖσμα καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ καθαρίσαι κάμινον
38:31 πάντες οὗτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν ἐνεπίστευσαν καὶ ἕκαστος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ σοφίζεται
38:32 ἄνευ αὐτῶν οὐκ οἰκισθήσεται πόλις καὶ οὐ παροικήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσιν
38:33 ἀλλ᾽ εἰς βουλὴν λαοῦ οὐ ζητηθήσονται καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ οὐχ ὑπεραλοῦνται ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ οὐ καθιοῦνται καὶ διαθήκην κρίματος οὐ διανοηθήσονται
38:34 οὐδὲ μὴ ἐκφάνωσιν παιδείαν καὶ κρίμα καὶ ἐν παραβολαῖς οὐχ εὑρεθήσονται ἀλλὰ κτίσμα αἰῶνος στηρίσουσιν καὶ ἡ δέησις αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ τέχνης


List of Articles
번호 분류 제목
567 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 36
566 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 37
» Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 38
564 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 39
563 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 40
562 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 41
561 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 42
560 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 43
559 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 44
558 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 45
557 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 46
556 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 47
555 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 48
554 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 49
553 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 50
552 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 51
551 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 01
550 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 02
549 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 03
548 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 04
547 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 05
546 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 06
545 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 07
544 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 08
543 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 09
542 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 10
541 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 11
540 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 12
539 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 13
538 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 14
537 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 15
536 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 16
535 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 17
534 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 18
533 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 01
532 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 02
531 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 03
530 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 04
529 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 05
528 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 06
527 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 07
526 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 08
525 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 09
524 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 10
523 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 11
522 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 12
521 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 13
520 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 14
519 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 01
518 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 02
517 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 03
516 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 04
515 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 05
514 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 06
513 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 07
512 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 08
511 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 09
510 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 01
509 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 02
508 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 03
507 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 04
506 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 05
505 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 06
504 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 07
503 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 01
502 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 02
목록
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소