Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

37:1 πᾶς φίλος ἐρεῖ ἐφιλίασα κἀγώ ἀλλ᾽ ἔστιν φίλος ὀνόματι μόνον φίλος
37:2 οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν
37:3 ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι
37:4 ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι
37:5 ἑταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρός ἔναντι πολέμου λήμψεται ἀσπίδα
37:6 μὴ ἐπιλάθῃ φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτοῦ ἐν χρήμασίν σου
37:7 πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν ἀλλ᾽ ἔστιν συμβουλεύων εἰς ἑαυτόν
37:8 ἀπὸ συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν σου καὶ γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία καὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρον
37:9 καὶ εἴπῃ σοι καλὴ ἡ ὁδός σου καὶ στήσεται ἐξ ἐναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοι
37:10 μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε κρύψον βουλήν
37:11 μετὰ γυναικὸς περὶ τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς καὶ μετὰ δειλοῦ περὶ πολέμου μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας καὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως μετὰ βασκάνου περὶ εὐχαριστίας καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας μετὰ ὀκνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου καὶ μετὰ μισθίου ἐφετίου περὶ συντελείας οἰκέτῃ ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις περὶ πάσης συμβουλίας
37:12 ἀλλ᾽ ἢ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε ὃν ἂν ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου καὶ ἐὰν πταίσῃς συναλγήσει σοι
37:13 καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον οὐ γὰρ ἔστιν σοι πιστότερος αὐτῆς
37:14 ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν ἢ ἑπτὰ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆς
37:15 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι ὑψίστου ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου
37:16 ἀρχὴ παντὸς ἔργου λόγος καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή
37:17 ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει
37:18 ἀγαθὸν καὶ κακόν ζωὴ καὶ θάνατος καὶ ἡ κυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστιν
37:19 ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος πολλῶν παιδευτής καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἐστιν ἄχρηστος
37:20 ἔστιν σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητός οὗτος πάσης τροφῆς καθυστερήσει
37:21 οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ κυρίου χάρις ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήθη
37:22 ἔστιν σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοί
37:23 ἀνὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί
37:24 ἀνὴρ σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντες
37:25 ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ισραηλ ἀναρίθμητοι
37:26 ὁ σοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ κληρονομήσει πίστιν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
37:27 τέκνον ἐν ζωῇ σου πείρασον τὴν ψυχήν σου καὶ ἰδὲ τί πονηρὸν αὐτῇ καὶ μὴ δῷς αὐτῇ
37:28 οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν συμφέρει καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖ
37:29 μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων
37:30 ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται νόσος καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας
37:31 δι᾽ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν ὁ δὲ προσέχων προσθήσει ζωήν


List of Articles
번호 분류 제목
567 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 36
» Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 37
565 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 38
564 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 39
563 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 40
562 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 41
561 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 42
560 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 43
559 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 44
558 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 45
557 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 46
556 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 47
555 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 48
554 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 49
553 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 50
552 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 51
551 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 01
550 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 02
549 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 03
548 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 04
547 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 05
546 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 06
545 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 07
544 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 08
543 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 09
542 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 10
541 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 11
540 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 12
539 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 13
538 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 14
537 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 15
536 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 16
535 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 17
534 Psalms Of Solomon Greek LXX(Rahlps), Psalms Of Solomon, Chapter 18
533 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 01
532 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 02
531 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 03
530 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 04
529 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 05
528 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 06
527 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 07
526 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 08
525 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 09
524 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 10
523 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 11
522 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 12
521 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 13
520 Hosea Greek LXX(Rahlps), Hosea, Chapter 14
519 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 01
518 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 02
517 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 03
516 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 04
515 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 05
514 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 06
513 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 07
512 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 08
511 Amos Greek LXX(Rahlps), Amos, Chapter 09
510 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 01
509 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 02
508 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 03
507 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 04
506 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 05
505 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 06
504 Micah Greek LXX(Rahlps), Micah, Chapter 07
503 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 01
502 Joel Greek LXX(Rahlps), Joel, Chapter 02
목록
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소