Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

23:1 κύριε πάτερ καὶ δέσποτα ζωῆς μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἐν βουλῇ αὐτῶν μὴ ἀφῇς με πεσεῖν ἐν αὐτοῖς
23:2 τίς ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ διανοήματός μου μάστιγας καὶ ἐπὶ τῆς καρδίας μου παιδείαν σοφίας ἵνα ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου μὴ φείσωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν
23:3 ὅπως μὴ πληθυνθῶσιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσιν καὶ πεσοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρός μου
23:4 κύριε πάτερ καὶ θεὲ ζωῆς μου μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷς μοι
23:5 καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ᾽ ἐμοῦ
23:6 κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ καταλαβέτωσάν με καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷς με
23:7 παιδείαν στόματος ἀκούσατε τέκνα καὶ ὁ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ
23:8 ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ καταληφθήσεται ἁμαρτωλός καὶ λοίδορος καὶ ὑπερήφανος σκανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖς
23:9 ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃς τὸ στόμα σου καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇς
23:10 ὥσπερ γὰρ οἰκέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχῶς ἀπὸ μώλωπος οὐκ ἐλαττωθήσεται οὕτως καὶ ὁ ὀμνύων καὶ ὀνομάζων διὰ παντὸς ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καθαρισθῇ
23:11 ἀνὴρ πολύορκος πλησθήσεται ἀνομίας καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μάστιξ ἐὰν πλημμελήσῃ ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ κἂν ὑπερίδῃ ἥμαρτεν δισσῶς καὶ εἰ διὰ κενῆς ὤμοσεν οὐ δικαιωθήσεται πλησθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν ὁ οἶκος αὐτοῦ
23:12 ἔστιν λέξις ἀντιπαραβεβλημένη θανάτῳ μὴ εὑρεθήτω ἐν κληρονομίᾳ Ιακωβ ἀπὸ γὰρ εὐσεβῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται καὶ ἐν ἁμαρτίαις οὐκ ἐγκυλισθήσονται
23:13 ἀπαιδευσίαν ἀσυρῆ μὴ συνεθίσῃς τὸ στόμα σου ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίας
23:14 μνήσθητι πατρὸς καὶ μητρός σου ἀνὰ μέσον γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις μήποτε ἐπιλάθῃ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ τῷ ἐθισμῷ σου μωρανθῇς καὶ θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου καταράσῃ
23:15 ἄνθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇ
23:16 δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίας καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργήν
23:17 ψυχὴ θερμὴ ὡς πῦρ καιόμενον οὐ μὴ σβεσθῇ ἕως ἂν καταποθῇ ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ οὐ μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃ
23:18 ἄνθρωπος παραβαίνων ἀπὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τίς με ὁρᾷ σκότος κύκλῳ μου καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσιν καὶ οὐθείς με ὁρᾷ τί εὐλαβοῦμαι τῶν ἁμαρτιῶν μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὁ ὕψιστος
23:19 καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόβος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρη
23:20 πρὶν ἢ κτισθῆναι τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ οὕτως καὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι
23:21 οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐκδικηθήσεται καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν πιασθήσεται
23:22 οὕτως καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου
23:23 πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ὑψίστου ἠπείθησεν καὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα αὐτῆς ἐπλημμέλησεν καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη καὶ ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς τέκνα παρέστησεν
23:24 αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται
23:25 οὐ διαδώσουσιν τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς οὐκ οἴσουσιν καρπόν
23:26 καταλείψει εἰς κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς καὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐκ ἐξαλειφθήσεται
23:27 καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειφθέντες ὅτι οὐθὲν κρεῖττον φόβου κυρίου καὶ οὐθὲν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς κυρίου


List of Articles
번호 분류 제목
633 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 32
632 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 33
631 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 34
630 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 35
629 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 36
628 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 37
627 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 38
626 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 39
625 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 40
624 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 41
623 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 42
622 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 01
621 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 02
620 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 03
619 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 04
618 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 05
617 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 06
616 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 07
615 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 08
614 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 09
613 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 10
612 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 11
611 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 12
610 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 13
609 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 14
608 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 15
607 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 16
606 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 17
605 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 18
604 Wisdom Greek LXX(Rahlps), Wisdom, Chapter 19
603 Sirach Prolog Greek LXX(Rahlps), Sirach Prolog, Chapter 01
602 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 01
601 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 02
600 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 03
599 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 04
598 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 05
597 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 06
596 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 07
595 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 08
594 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 09
593 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 10
592 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 11
591 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 12
590 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 13
589 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 14
588 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 15
587 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 16
586 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 17
585 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 18
584 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 19
583 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 20
582 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 21
581 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 22
» Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 23
579 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 24
578 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 25
577 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 26
576 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 27
575 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 28
574 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 29
573 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 30
572 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 31
571 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 32
570 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 33
569 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 34
568 Sirach Greek LXX(Rahlps), Sirach, Chapter 35
목록
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소