Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

31:1 διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον
31:2 καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων
31:3 οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν
31:4 οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται
31:5 εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον
31:6 ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου
31:7 εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων
31:8 σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς
31:9 εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς
31:10 ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη
31:11 θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα
31:12 πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν οὗ δ᾽ ἂν ἐπέλθῃ ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν
31:13 εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με
31:14 τί γὰρ ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι
31:15 πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ
31:16 ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτ᾽ εἶχον οὐκ ἀπέτυχον χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα
31:17 εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα
31:18 ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα
31:19 εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα
31:20 ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν
31:21 εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν
31:22 ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη
31:23 φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω
31:24 εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα
31:25 εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου εἰ δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου
31:26 ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστιν
31:27 καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα
31:28 καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου
31:29 εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου εὖγε
31:30 ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος
31:31 εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι λίαν μου χρηστοῦ ὄντος
31:32 ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο
31:33 εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου
31:34 οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ
31:35 τίς δῴη ἀκούοντά μου χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν συγγραφὴν δέ ἣν εἶχον κατά τινος
31:36 ἐπ᾽ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον
31:37 καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου
31:38 εἰ ἐπ᾽ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν
31:39 εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα
31:40 ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν


List of Articles
번호 분류 제목
699 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 17
698 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 18
697 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 19
696 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 20
695 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 21
694 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 22
693 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 23
692 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 24
691 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 25
690 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 26
689 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 27
688 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 28
687 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 29
686 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 30
685 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 31
684 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 01
683 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 02
682 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 03
681 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 04
680 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 05
679 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 06
678 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 07
677 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 08
676 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 09
675 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 10
674 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 11
673 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 12
672 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 01
671 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 02
670 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 03
669 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 04
668 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 05
667 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 06
666 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 07
665 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 08
664 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 01
663 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 02
662 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 03
661 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 04
660 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 05
659 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 06
658 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 07
657 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 08
656 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 09
655 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 10
654 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 11
653 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 12
652 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 13
651 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 14
650 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 15
649 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 16
648 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 17
647 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 18
646 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 19
645 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 20
644 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 21
643 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 22
642 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 23
641 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 24
640 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 25
639 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 26
638 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 27
637 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 28
636 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 29
635 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 30
» Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소