Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

30:1 τοὺς ἐμοὺς λόγους υἱέ φοβήθητι καὶ δεξάμενος αὐτοὺς μετανόει τάδε λέγει ὁ ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσιν θεῷ καὶ παύομαι
30:2 ἀφρονέστατος γάρ εἰμι πάντων ἀνθρώπων καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί
30:3 θεὸς δεδίδαχέν με σοφίαν καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα
30:4 τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ τίς ἐκράτησεν πάντων τῶν ἄκρων τῆς γῆς τί ὄνομα αὐτῷ ἢ τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ ἵνα γνῷς
30:5 πάντες λόγοι θεοῦ πεπυρωμένοι ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν
30:6 μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ
30:7 δύο αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ μὴ ἀφέλῃς μου χάριν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με
30:8 μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου ποίησον πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μή μοι δῷς σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη
30:9 ἵνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω τίς με ὁρᾷ ἢ πενηθεὶς κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
30:10 μὴ παραδῷς οἰκέτην εἰς χεῖρας δεσπότου μήποτε καταράσηταί σε καὶ ἀφανισθῇς
30:11 ἔκγονον κακὸν πατέρα καταρᾶται τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ
30:12 ἔκγονον κακὸν δίκαιον ἑαυτὸν κρίνει τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένιψεν
30:13 ἔκγονον κακὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται
30:14 ἔκγονον κακὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει καὶ τὰς μύλας τομίδας ὥστε ἀναλίσκειν καὶ κατεσθίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοὺς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων
30:15 τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτήν καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν ἱκανόν
30:16 ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν ἀρκεῖ
30:17 ὀφθαλμὸν καταγελῶντα πατρὸς καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρός ἐκκόψαισαν αὐτὸν κόρακες ἐκ τῶν φαράγγων καὶ καταφάγοισαν αὐτὸν νεοσσοὶ ἀετῶν
30:18 τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω
30:19 ἴχνη ἀετοῦ πετομένου καὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς ποντοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεότητι
30:20 τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος ἥ ὅταν πράξῃ ἀπονιψαμένη οὐδέν φησιν πεπραχέναι ἄτοπον
30:21 διὰ τριῶν σείεται ἡ γῆ τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν
30:22 ἐὰν οἰκέτης βασιλεύσῃ καὶ ἄφρων πλησθῇ σιτίων
30:23 καὶ οἰκέτις ἐὰν ἐκβάλῃ τὴν ἑαυτῆς κυρίαν καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ
30:24 τέσσαρα δέ ἐστιν ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς γῆς ταῦτα δέ ἐστιν σοφώτερα τῶν σοφῶν
30:25 οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς καὶ ἑτοιμάζονται θέρους τὴν τροφήν
30:26 καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι ἔθνος οὐκ ἰσχυρόν οἳ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴκους
30:27 ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς καὶ ἐκστρατεύει ἀφ᾽ ἑνὸς κελεύσματος εὐτάκτως
30:28 καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδόμενος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως
30:29 τρία δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πορεύεται καὶ τὸ τέταρτον ὃ καλῶς διαβαίνει
30:30 σκύμνος λέοντος ἰσχυρότερος κτηνῶν ὃς οὐκ ἀποστρέφεται οὐδὲ καταπτήσσει κτῆνος
30:31 καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος καὶ τράγος ἡγούμενος αἰπολίου καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν ἐν ἔθνει
30:32 ἐὰν πρόῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης ἀτιμασθήσῃ
30:33 ἄμελγε γάλα καὶ ἔσται βούτυρον ἐὰν δὲ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας ἐξελεύσεται αἷμα ἐὰν δὲ ἐξέλκῃς λόγους ἐξελεύσονται κρίσεις καὶ μάχαι


List of Articles
번호 분류 제목
699 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 17
698 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 18
697 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 19
696 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 20
695 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 21
694 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 22
693 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 23
692 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 24
691 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 25
690 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 26
689 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 27
688 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 28
687 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 29
» Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 30
685 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 31
684 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 01
683 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 02
682 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 03
681 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 04
680 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 05
679 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 06
678 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 07
677 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 08
676 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 09
675 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 10
674 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 11
673 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 12
672 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 01
671 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 02
670 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 03
669 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 04
668 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 05
667 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 06
666 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 07
665 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 08
664 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 01
663 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 02
662 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 03
661 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 04
660 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 05
659 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 06
658 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 07
657 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 08
656 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 09
655 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 10
654 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 11
653 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 12
652 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 13
651 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 14
650 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 15
649 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 16
648 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 17
647 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 18
646 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 19
645 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 20
644 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 21
643 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 22
642 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 23
641 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 24
640 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 25
639 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 26
638 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 27
637 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 28
636 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 29
635 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 30
634 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소