Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

24:1 υἱέ μὴ ζηλώσῃς κακοὺς ἄνδρας μηδὲ ἐπιθυμήσῃς εἶναι μετ᾽ αὐτῶν
24:2 ψεύδη γὰρ μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν καὶ πόνους τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ
24:3 μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται
24:4 μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλαται ταμίεια ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ
24:5 κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου
24:6 μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος βοήθεια δὲ μετὰ καρδίας βουλευτικῆς
24:7 σοφία καὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν σοφοὶ οὐκ ἐκκλίνουσιν ἐκ στόματος κυρίου
24:8 ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις ἀπαιδεύτοις συναντᾷ θάνατος
24:9 ἀποθνῄσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις ἀκαθαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ ἐμμολυνθήσεται
24:10 ἐν ἡμέρᾳ κακῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως ἕως ἂν ἐκλίπῃ
24:11 ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους μὴ φείσῃ
24:12 ἐὰν δὲ εἴπῃς οὐκ οἶδα τοῦτον γίνωσκε ὅτι κύριος καρδίας πάντων γινώσκει καὶ ὁ πλάσας πνοὴν πᾶσιν αὐτὸς οἶδεν πάντα ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
24:13 φάγε μέλι υἱέ ἀγαθὸν γὰρ κηρίον ἵνα γλυκανθῇ σου ὁ φάρυγξ
24:14 οὕτως αἰσθήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ ἐὰν γὰρ εὕρῃς ἔσται καλὴ ἡ τελευτή σου καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει
24:15 μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας
24:16 ἑπτάκι γὰρ πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστήσεται οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν κακοῖς
24:17 ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου
24:18 ὅτι ὄψεται κύριος καὶ οὐκ ἀρέσει αὐτῷ καὶ ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ
24:19 μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς μηδὲ ζήλου ἁμαρτωλούς
24:20 οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται
24:21 φοβοῦ τὸν θεόν υἱέ καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς
24:22 ἐξαίφνης γὰρ τείσονται τοὺς ἀσεβεῖς τὰς δὲ τιμωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται [1] λόγον φυλασσόμενος υἱὸς ἀπωλείας ἐκτὸς ἔσται δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν [2] μηδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσθω καὶ οὐδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μὴ ἐξέλθῃ [3] μάχαιρα γλῶσσα βασιλέως καὶ οὐ σαρκίνη ὃς δ᾽ ἂν παραδοθῇ συντριβήσεται [4] ἐὰν γὰρ ὀξυνθῇ ὁ θυμὸς αὐτοῦ σὺν νεύροις ἀνθρώπους ἀναλίσκει [5] καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων κατατρώγει καὶ συγκαίει ὥσπερ φλὸξ ὥστε ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν
24:23 ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσκειν αἰδεῖσθαι πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν
24:24 ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεβῆ δίκαιός ἐστιν ἐπικατάρατος λαοῖς ἔσται καὶ μισητὸς εἰς ἔθνη
24:25 οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται ἐπ᾽ αὐτοὺς δὲ ἥξει εὐλογία ἀγαθή
24:26 χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποκρινόμενα λόγους ἀγαθούς
24:27 ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου καὶ παρασκευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ πορεύου κατόπισθέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις τὸν οἶκόν σου
24:28 μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην μηδὲ πλατύνου σοῖς χείλεσιν
24:29 μὴ εἴπῃς ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι χρήσομαι αὐτῷ τείσομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίκησεν
24:30 ὥσπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν
24:31 ἐὰν ἀφῇς αὐτόν χερσωθήσεται καὶ χορτομανήσει ὅλος καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίθων αὐτοῦ κατασκάπτονται
24:32 ὕστερον ἐγὼ μετενόησα ἐπέβλεψα τοῦ ἐκλέξασθαι παιδείαν
24:33 ὀλίγον νυστάζω ὀλίγον δὲ καθυπνῶ ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶν στήθη
24:34 ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς ἥξει προπορευομένη ἡ πενία σου καὶ ἡ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς


List of Articles
번호 분류 제목
699 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 17
698 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 18
697 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 19
696 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 20
695 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 21
694 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 22
693 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 23
» Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 24
691 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 25
690 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 26
689 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 27
688 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 28
687 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 29
686 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 30
685 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 31
684 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 01
683 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 02
682 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 03
681 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 04
680 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 05
679 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 06
678 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 07
677 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 08
676 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 09
675 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 10
674 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 11
673 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 12
672 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 01
671 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 02
670 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 03
669 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 04
668 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 05
667 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 06
666 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 07
665 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 08
664 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 01
663 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 02
662 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 03
661 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 04
660 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 05
659 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 06
658 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 07
657 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 08
656 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 09
655 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 10
654 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 11
653 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 12
652 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 13
651 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 14
650 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 15
649 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 16
648 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 17
647 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 18
646 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 19
645 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 20
644 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 21
643 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 22
642 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 23
641 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 24
640 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 25
639 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 26
638 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 27
637 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 28
636 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 29
635 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 30
634 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소