Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

23:1 ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
23:2 καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι
23:3 εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
23:4 μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου
23:5 ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν οὐδαμοῦ φανεῖται κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ
23:6 μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ
23:7 ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει
23:8 μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ᾽ αὐτοῦ ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς
23:9 εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου
23:10 μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς
23:11 ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ
23:12 δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως
23:13 μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
23:14 σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ
23:15 υἱέ ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν
23:16 καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν
23:17 μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν
23:18 ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά ἔσται σοι ἔκγονα ἡ δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται
23:19 ἄκουε υἱέ καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας
23:20 μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς
23:21 πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης
23:22 ἄκουε υἱέ πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου ἡ μήτηρ
23:23 
23:24 καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
23:25 εὐφραινέσθω ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ σοί καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε
23:26 δός μοι υἱέ σὴν καρδίαν οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν
23:27 πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον
23:28 οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται
23:29 τίνι οὐαί τίνι θόρυβος τίνι κρίσις τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί
23:30 οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται
23:31 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου
23:32 τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ ἰός
23:33 οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά
23:34 καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι
23:35 ἐρεῖς δέ τύπτουσίν με καὶ οὐκ ἐπόνεσα καὶ ἐνέπαιξάν μοι ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν πότε ὄρθρος ἔσται ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ᾽ ὧν συνελεύσομαι


List of Articles
번호 분류 제목
699 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 17
698 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 18
697 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 19
696 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 20
695 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 21
694 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 22
» Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 23
692 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 24
691 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 25
690 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 26
689 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 27
688 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 28
687 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 29
686 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 30
685 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 31
684 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 01
683 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 02
682 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 03
681 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 04
680 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 05
679 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 06
678 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 07
677 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 08
676 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 09
675 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 10
674 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 11
673 Ecclesiastes Greek LXX(Rahlps), Ecclesiastes, Chapter 12
672 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 01
671 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 02
670 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 03
669 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 04
668 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 05
667 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 06
666 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 07
665 Song Of Songs Greek LXX(Rahlps), Song Of Songs, Chapter 08
664 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 01
663 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 02
662 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 03
661 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 04
660 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 05
659 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 06
658 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 07
657 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 08
656 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 09
655 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 10
654 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 11
653 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 12
652 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 13
651 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 14
650 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 15
649 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 16
648 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 17
647 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 18
646 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 19
645 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 20
644 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 21
643 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 22
642 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 23
641 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 24
640 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 25
639 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 26
638 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 27
637 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 28
636 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 29
635 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 30
634 Job Greek LXX(Rahlps), Job, Chapter 31
목록
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22 Next
/ 22

All the Bibles, Commentaries and Dictionaries here have their own rights.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소