Skip to content
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

6:1 υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
6:2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος
6:3 ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
6:4 μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
6:5 ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
6:6 ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
6:7 ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
6:8 ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμήτῳ ποιεῖται τὴν παράθεσιν [1] ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶν τήν τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται [2] ἧς τοὺς πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν προσφέρονται ποθεινὴ δέ ἐστιν πᾶσιν καὶ ἐπίδοξος [3] καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη
6:9 ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
6:10 ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
6:11 εἶτ᾽ ἐμπαραγίνεταί σοι ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς [1] ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
6:12 ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
6:13 ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων
6:14 διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
6:15 διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος
6:16 ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι᾽ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
6:17 ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
6:18 καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν
6:19 ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
6:20 υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
6:21 ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ
6:22 ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ᾽ ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
6:23 ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
6:24 τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας
6:25 μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
6:26 τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει
6:27 ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει
6:28 ἢ περιπατήσει τις ἐπ᾽ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει
6:29 οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς
6:30 οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
6:31 ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν
6:32 ὁ δὲ μοιχὸς δι᾽ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
6:33 ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
6:34 μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
6:35 οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων


List of Articles
번호 분류 제목
765 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 116
764 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 117
763 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 118
762 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 119
761 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 120
760 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 121
759 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 122
758 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 123
757 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 124
756 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 125
755 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 126
754 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 127
753 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 128
752 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 129
751 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 130
750 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 131
749 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 132
748 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 133
747 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 134
746 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 135
745 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 136
744 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 137
743 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 138
742 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 139
741 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 140
740 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 141
739 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 142
738 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 143
737 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 144
736 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 145
735 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 146
734 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 147
733 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 148
732 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 149
731 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 150
730 Psalms Greek LXX(Rahlps), Psalms, Chapter 151
729 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 01
728 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 02
727 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 03
726 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 04
725 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 05
724 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 06
723 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 07
722 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 08
721 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 09
720 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 10
719 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 11
718 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 12
717 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 13
716 Odes Greek LXX(Rahlps), Odes, Chapter 14
715 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 01
714 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 02
713 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 03
712 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 04
711 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 05
» Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 06
709 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 07
708 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 08
707 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 09
706 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 10
705 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 11
704 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 12
703 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 13
702 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 14
701 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 15
700 Proverbs Greek LXX(Rahlps), Proverbs, Chapter 16
목록
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22 Next
/ 22

All the bible versions, Commentaries and Dictionaries here have their own right.
All rights are reserved for them, not for us. Thanks! Praise our great God, Christ Jesus!

HANGL Lingua Franca

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소