Gen 1:1  א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Gen 1:2  ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים
Gen 1:3  ג ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
Gen 1:4  ד וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
Gen 1:5  ה ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד  {פ}
Gen 1:6  ו ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים
Gen 1:7  ז ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן
Gen 1:8  ח ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני  {פ}
Gen 1:9  ט ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן
Gen 1:10  י ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב
Gen 1:11  יא ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן
Gen 1:12  יב ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב
Gen 1:13  יג ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי  {פ}
Gen 1:14  יד ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים
Gen 1:15  טו והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן
Gen 1:16  טז ויעש אלהים את שני המארת הגדלים  את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים
Gen 1:17  יז ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ
Gen 1:18  יח ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב
Gen 1:19  יט ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי  {פ}
Gen 1:20  כ ויאמר אלהים--ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים
Gen 1:21  כא ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב
Gen 1:22  כב ויברך אתם אלהים לאמר  פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ
Gen 1:23  כג ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי  {פ}
Gen 1:24  כד ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן
Gen 1:25  כה ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב
Gen 1:26  כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ
Gen 1:27  כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם
Gen 1:28  כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ
Gen 1:29  כט ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע  לכם יהיה לאכלה
Gen 1:30  ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן
Gen 1:31  לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי  {פ}