13:1 
13:2 
13:3 
13:4 
13:5 
13:6 
13:7 
13:8 
13:9 
13:10 
13:11 
13:12 
13:13 
13:14 
13:15 
13:16 
13:17 
13:18 
13:19 
13:20 
13:21 
13:22 
13:23 
13:24 
13:25 
13:26 
13:27 
13:28 
13:29 [προσευχὴ Συμεων] νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου δέσποτα κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ
13:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου
13:31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν
13:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ισραηλ