ܟܬ݂ܒ݂ܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕ݂ܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܐܝܟ݂ ܣܕܪܐ ܕܦܫܝܛܬܐ

ܕܐܝܬܝܗ݁ ܓܘܫܡܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܟ݂ܬ݂ܒ݂ܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܡܥܝܪ̈ܢܘܬܐ:

1- ܓܘܫܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܛܒ݂ܥܐ ܕܦܫܝܛܬܐ ܕܒ݂ܝܕ ܟܢܘܫܬܐ ܕܟ݂ܬ݂ܒ݂ܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܚܬܡ ܒܫܢܬ 1905 ܠܡܪܢ.

2- ܓܘܫܡܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܕܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܟܬܒ݂ܐ ܩܕܝܫܐ ܡܦܘܫܩܐ ܘܛܒ݂ܝܥܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܩܕܝܫܐ ܒܫܘܠܡ ܕܪܐ ܬܫܥܣܝܪܝܐ.

ܗܢܐ ܬܘܪܓܡܐ ܘܛܒ݂ܥܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܡܘܬܪܢܐ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܟܕ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܗܘ ܬܘܪܓܡܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܩܕܝܫܐ ܠܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܪܝܐ ܘܣܘܕܝܐ. ܐܠܗܐ ܦܪܥ ܐܓ݂ܪܐ  ܕܦܠܚ̈ܐ ܕܬܘܡܡܠܝܗܝ ܫܘܓ݂ܠܐ ܪܒܐ ܩܐ ܫܘܒ݂ܚܗ ܕܐܠܗܐ.

ܐܠܐ ܡܛܠ ܙܒ݂ܢܐ ܕܦܘܫܩܗ ܘܫܘܝܘܬܐ ܠܫܢܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܒܗܘ ܙܒ݂ܢܐ، ܐܝܬ ܒܗ ܣܓܝ ܦܘܕ̈ܐ ܕܗܘܓܝܐ ܘܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܘܣܓܝ ܚܫܚ̈ܬܐ ܘܡ̈ܠܐ ܠܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ.

 

ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܵܦܪܵܝܵܐ

ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ

ܒܪܝܬܐ

 

ܡܦܩܢܐ

 

ܟܗܢ̈ܐ

 

ܡܢܝܢܐ

 

ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ

 

ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ

 

ܕܝܢ̈ܐ

 

ܪܥܘܬ݂

 

ܐ ܫܡܘܐܝܠ

 

ܒ ܫܡܘܐܝܠ

 

ܐ ܡܠܟ̈ܐ

 

ܒ ܡܠܟ̈ܐ

 

ܐ ܒܪܝܡܝܢ

 

ܒ ܒܪܝܡܝܢ

 

ܥܙܪܐ

 

ܢܚܡܝܐ

 

ܐܣܬܝܪ

 

ܐܝܘܒ݂

 

ܡܙܡܘܪ̈ܐ

 

ܡܬܠ̈ܐ

 

ܩܘܗܠܬ

 

ܬܫܒܚܬ ܬܫܒܚ̈ܬ݂ܐ

 

ܐܫܥܝܐ

 

ܐܪܡܝܐ

 

ܐܘܠܝ̈ܬ݂ܐ

 

ܚܙܩܝܐܝܠ

 

ܕܢܝܐܝܠ

 

ܗܘܫܥ

 

ܝܘܐܝܠ

 

ܥܡܘܣ

 

ܥܘܒܕܝܐ

 

ܝܘܢܢ

 

ܡܝܟ݂ܐ

 

ܢܚܘܡ

 

ܚܒ݂ܩܘܩ

 

ܨܦܢܝܐ

 

ܚܓܝ

 

ܙܟ݂ܪܝܐ

 

ܡܠܐܟ݂ܝ